پیـام تبریکی شورای کشوری سویس حزب آبادی افغانستان به مناسبت تدویرکنفرانس جوانان 

تدویر موفـقانه کنـفرانس جوانان حزب آبادی افغانستان  که گام بزرگی  در راه جوان سازی حزب و سـپردن مسـوولیت به جوانان آینده ساز است  را به همه رفـقا و بخصوص رفـقای که در این امـر مهم میـهنی زحمات فراوانی را متقبل شده اند تهنـیت وشادباش میگوییم .

پیـروز باد حزب ما در راه خدمت به مردم ! 

 زنـده باد افـغانسـتان!

سلیمی رییس شورای کشـوری سـویـس حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۴/ ۲۰ـ ۲۰۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020