پیام شورای هامبورگ حزب آبادی افغانستان به مناسبت برپایی نخستین کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی

جوانان پیرایه گران آزادی و بدون شک رهبران آینده جنبش دادخواهی کشورهستند.

حزب آبادی افغانستان به بدیده داشتن همین نقش برازنده و سازنده جوانان رویکرد همه جانبه نمود و در پی آن شد تا نخستین کنفرانس سراسری جوانان حزب را در شهر کابل برپا دارد.

به همین منطور نخستین کنفرانس سراسری جوانان با سرفرازی و پیروزی تدویر گردید.

شورای هامبورگ حزب آبادی برپایی این کنفرانس سراسری شکوهمند را یک گام درست و سازنده در راه گسترش پایه های اجتماعی حزب آبادی در میان جوانان پنداشته، آنرا مورد ستایش و تایید قرار می دهد. و خود را موظف می داند تا در راه انجام رهنمود های این کنفرانس سراسری از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزد.

برپایی نخستین کنفرانس سراسری جوانان حزب آبادی بدون شک به نیرومندی و گسترده گی حزب ما می انجامد.

با درود

ذبیح الله مستمندی

رییس شورای ایالتی هامبورگ ، شورای کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۳/ ۲۰ـ ۲۰۱۰

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2020