« حقیقت » به نشرات خود آغاز نمود!

با مسرت به اگهی هموندان حزب مردم افغانستان  و هواداران جنبش ترقیخواهی کشور رسانیده میشود که تارنمای « حقیقت » به مثابه ارگان رسمی نشراتی حزب مردم افغانستان به نشانی زیر به فعالیت آغاز نموده است.

www.haqiqat.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حزب مردم افغانستان و