مورخ 20  دسمبر 2012

جلسه شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان تحت اجندای ذیل دایرگردید:

-       نگاه گذرا برموقعیت سیاسی حزب مردم افغانستان،شورای اروپایی وشورای کشوری

        انگلستان حزب مردم افغانستان.

 

-        مسایل تشکیلاتی

 

-        بررسی محورهای تشکیلاتی و بازنگری واحدهای اولیه .

-        اتحاذ تدابیر، برای وضع مالی وحق العضویت ها.

-        تصویب پلان تدابیرشورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان برای سال

         2013  میلادی

-        اتخاذ تدابیربرای تدویراجلاس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان

-        طرح نظریات پیشنهادات وانتقادات .

درآغازپس ازتصویب اجندا، رفیق محمد عارف عرفان رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،حضور رفقا را درکاراجلاس کمیته اجراییه حزب مردم افغانستان ،خیرمقدم گفته فرمودند:

 

رفقای عزیزوگرامی، طوریکه شما درک مینمایید،حزب ما یعنی حزب مردم افغانستان درنخستین کنگره تاریخی خویش ،که حقی درخشان ترین امید ها وباورها را دریک همایش بزرگ واجتماع سراسری،پرورش داد،بطرزغیرمنتظره ،آماج حملات نا جوانمردانه وسازمان یافته قرارگرفت ودوران متوالی را دربحران ودریک فضای نیمه آگنده ازگرد وغبارکج فهمی ها وجاه طلبی ها بسربرده ودرفرا راه این جوسیاسی، بعضآ شعار ارجحیت جایگاه ومقام سیاسی برمنافع حزب وجامعه وخدشه دارساختن دست آورد های بزرگ کنگره حزب، به میدان کشیده شد.

افتخارداریم که فرزندان هوشیاروآگاه و رزمندگان مجرب وکارآزموده، با درک وتشخیص شاهرک های حیاتی حزب وبیرون ساختن آن ازبحرانات مصنوعی که برحزب مان تحمیل شد، قدم های مسوولانه ،دلسوزانه و رسالتمندانه برداشته  وبا تامین روح وحدت وهمبستگی آن درهمه ساختارها وشبکه های سازمانی وتشکیلاتی، حزب را ازبحران نجات داده وبرای تحقق اهداف و وظایف کنگره حزب وپلینوم آن گام های متین واستوار برداشته وحزب شان را درجاده صراط المستقیم ، بسوی سازندگی وبا لندگی سمت و سو بخشیدند.

امروزخوشبختانه نسبت به هر زمان دیگر، حزب مردم ازجایگاه شایسته وبا هویت سیاسی  درداخل جامعه برخورداربوده وپیوسته برای تاثیرانگیزی پیرامون تحولات جامعه وکشور،نقش آفرینی مینماید.حزب درراستای سیاست گزاری های کلان جامعه، موقعیت واکنشی اتخاذ نموده و در راه اصلی که همانا تامین پلهای ارتباطی با مردم ،تشکل وهمبستگی کلی نیروهای دموکراتیک ملی درجامعه است به پیش میرود. حزب درراستای گشایش و وسعت " ایتلاف احزاب و سازمانها دموکرات وترقیخواه افغانستان  " جامعه مصممانه به پیش رفته وسعی مینماید تا پیوسته فقدان وخلا حضور"ستادمرکزی " کلیه نیروهای ترقیخواه جامعه را مرتفع گرداند.احیرآ پیوستن "حزب وطن "درجنب  " ایتلاف احزاب و سازمانها دموکرات وترقیخواه افغانستان " خود بر، برنامه های همبستگی جویانه واتحاد نیروهای ملی ایتلاف ومنجمله نقش حزب مردم صحه می گزارد. حوشبختانه آماده گی های بیشتر اتخاذ شده است تا طیف وسیع ازنیروهای دموکرات وملی ، جایگاه بایسته خویش را درساختار " ایتلاف نیروهای دموکرات وترقیخواه "جامعه بازیابی نماید.

اخیرآ حزب یکی از بزرگترین کمبود را که همانا عبارت ازفقدان نسل جوان به مثابه آینده سازان ووارثین میراث های بزرگ جنبش ترقیخوانه درکشورهستند ،مرتفع ساخته وبا ایجاد نهاد" جوانان دموکرات " ،صفحه نوینی را برای پروسه تکاملی حزب برداشته است. یقین کامل داریم که این نسل، پیام نوید بخشی را باخود حمل نموده وسکانداران ورهبران ممتازجنبش های ترقیخواهانه درکشور،خواهند بود. با توجه به تغیرات جدید درمرکز وشورای اروپایی، خوشبختانه، موانع اصلی در راه وحدت با حزب متحد ملی برداشته شده واکنون لازم است تا با استفاده از فضای نوین،ماموریت نا تمام تاریخی خویش را ازسرگرفته وباردیگر این جنبش را ازدرون کشورانگلستان وهمین اروپا آغازنموده و رسالت تاریخی خویش را درین عرصه بثمررسانیم.

رفقای گرامی ، وضع درشورای اروپایی حزب، بیش ازپیش به سمت همبستگی وهمیاری انکشاف نموده وهمه رفقا درین راستا کارمینمایند ،تا درکنارهم، ورشکستگی ها وناهنجاری های سیاسی وسازمانی را رفع نموده ودریک فرهنگ گفتمان صمیمانه ونقاد ، فضای رفیقانه راشکل دهند.امروزخوشبختانه همه رفقا بطورآگاهانه وبا دستیابی به حقایق جریانات کنگره وپلینوم آن ، در ساختارشورای های مربوط به شورای اروپایی حزب ، بصورت همبسته  درراه تحقق فیصله ها ومصوبات کنگره حزب   وپلینوم آن، گام های استواربرداشته ودرین خط به پیش میروند.

رفقای عزیز،

 

شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان ،افتخار دارد که یکی از اساسگزاران نخستین سنگ تهداب وحدت حزب درساختار احزاب پیشین متحدملی ونهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان میباشد.ما اینجا مشترکآ دربساط حزب مردم افغانستان وشورای کشوری انگستان آن ، خانه را اعما رنمودیم که بهترین وعالیترین نماد وحدت ، حزبیت ، رفاقت وصمیمیت بوده وعزم احساس واراده همه رفقا درآن نقش بسته وبدون شک بروجاهت وجایگاه سیاسی، سازمان مان شکوه می بخشد .من دیروزصحبت های محبت آمیز ،رفیقانه وصمیمانه که بارفقای گرامی عبدالفرید جوینده وسید امین هاشمی که ایشان خود ازمعماران بنای وحدت درشورای کشوری انگلستان ،حزب مردم افغانستان هستند ، داشتم . همه با یک صدا درراه تداوم مبارزه در راه تحکیم هرچه بیشترپروسه وحدت وحفظ دست آوردهای بزرگ سازمان مان درین خصوص که ازدرخشندگی خاصی برخورداراست ،تاکید داشتند.متیقین هستم که بنای وحدت درشورای کشوری انگلستان که درضمیر، وجدان ها وباورهایمان جا افتیده است ، همیشه وبطورجاویدان بطورماندگارباقی خواهد ماند.جریان های مقطعی وطبیعی که از اصل فضای دموکراتیک منشا می یابد، بصورت قطع برعزم رفقا برای تحکیم پروسه وحدت درداخل حزب وتداوم مبارزات سیاسی تاثیرنخواهد داشت .

 

رفقای گرامی،  بایدهوشیاربود که چهره های" آشنا " درشورای کشوری انگلستان حزب مردم ،آنانیکه ازابتدای کارمان برای ایجاد سنگ بنای وحدت، با شیوه های نابکارتلاش نمود تا کماکان باهمه ماجرا جویی وتعصبات وحدت ستیزانه و آرمان ستیزانه ،جلواین پروسه را سلب نماید ،همین اکنون درهوا وحسرت ومستی وجنون قدرت ازدست رفته دیروز،با توجه به وضع تاسف بارانزوای سیاسی خویش، محیلانه تلاش مینماید تا باردیگراین پروسه را متلاشی واین خانه را ویران نماید،که این خواب است وخیال است وجنون و حزب ، هرگزدربرابرچنین تحرکات عبث ، که پرداخت هزینه بزرگی را درقبال خواهد داشت ،بی تفاوت نخواهد بود.

قابل یاد آوریست که درپرتوچرخش های جدید وسیاست گزینی های اخیرحزب مردم افغانستان، خوشبختانه ،جوجدید وآدرسهای نوین سیاسی، که بعد ازتدویرکنگره وتحرکات سیاسی درمرکزواروپا بوجود آمده است، باورهای نوینی رابرای نیروهای دموکرات وترقیخواه برای گزینش خطوط سیاسی شان بوجود آورده وخوشبختانه همین اکنون در جامعه روشنفکری انگلستان به تعداد (14) تن ازعناصرآگاه وترقیخواه،آماده شده اند تاسرنوشت خویش را با سرنوشت حزب مردم افغانستان پیوند داده ودرین کاروان باماهمسفرگردند.

دربخش دوم اجندا ، تغیرات مسایل تشکیلاتی مورد بحث قرارگرفته ومسوولیت رفقا ذیلا مورد تصویب واقع گردید:

1-    رفیق وحیده زلمی                          مسوول شعبه کاربا سازمان های اجتماعی

 

2-    رفیق جاوید جویا                            مسوول شعبه فرهنگ وآموزش

 

3-    رفیق وحید احمد نوری                     مسوول شعبه تشکیلات

 

4 -   رفیق جنرال اکبرسروری                  مسوول شعبه تفاهم

 

5-    رفیق عبدالغفارعاجزیار                   مسوول امورمالی

 

6-    رفیق پرت پال سنکه                       مسوول کمسیون بررسی وتفتیش

 

7-    رفیق رفیع همدم                            مسوول اسناد وارتباط

 

8-    رفیق فیض محمد نوابی                   مسوول ارتباط خارجه

دربخش سوم اجندا ، با یک بازنگری جدید وحضوررفقا درکارجلسات وپرداخت حق العضویت ها وتداوم مبارزات فعال سیاسی ، ترکیب اصلی رفقا مورد بحث قرارگرفته و واحد های اولیه با توجه به کمیت جدید ،اساس گزاری شد.

دربخش دیگراجندا، مسایل مالی وجمع آوری حق العضویت ها مورد بحث قرار داده شد وتصامیم لازم در زمینه اتخاذ گردید.

بخاطربرنامه ریزی وظایف سیاسی، سازمانی وتشکیلاتی، «  پلان تدابیرسالانه برای سال  2013 » مورد بحث قرارداده شد وپلان مذکور به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داده شد.

در بخش دیگر اجندا موضوع چگونگی برناموی تدویرجلسات عمومی شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان مورد بحث قرارداده شد ودرزمینه تصامیم وتدابیرلازم واساسی اتخاذ گردید.

رفقا هریک وحیده زلمی ،جاوید جویا ، وحید احمد نوری ، فیض محمد نوابی ،عبد الغفارعاجزیار، پیرامون اجندا ومباحثات مربوط ، با طرح ها ونظریات سازنده مشارکت نموده وبا اراییه طرح ها ونظریات سودمند کارجلسه کمیته اجراییه را غنا بیشتربخشیده وخواستارهرچه بیشتراستحکام پروسه وحدت درحزب وشورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان گردیدند.

جلسه که به ساعت 2:30 بعد ازظهرآغازیافته بود ، حوالی ساعت 5 بعداز ظهر،در فضای نهایت رفیقانه به کار خویش پایان بخشید.