وین ، دسامبر 2012 ترسایی

با درنظرداشت ماده دوم اساسنامه حزب مردم افغانستان و ضرورت گزینش ریس شورای کشوری اتریش ، انتخاب ارگانهای رهبری کننده در واحد های اولیه شورای اتریش بار دیگر در ماه دسامبر 2012 ترسایی براه انداخته شد و از ترکیب نمایندگان منتخب واحد های اولیه ، شورای نُه نفری جدید کشوری اتریش حزب مردم  افغانستان تشکیل گردید.

رفیق عمر محسن زاده عضو هیات ریسه شورای اروپایی و ریس پیشین شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان در نخستین اجلاس شورای کشوری گزارشی از فعالیت‌های شورا را در سال 2012 ترسایی  پیشکش نمود و از کارکرد های مثبت شورای کشوری اتریش و سهم فعال آن در برآورده ساختن وظایف محوله یاد آوری کرد.

او خاطر نشان ساخت که با وجود  کمبودی های کاری و دشواری های فرا راه شورای اروپایی باز هم وحدت و یکپارچگی شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان تحکیم بیشتر یافته و همه هموندان شورا بدون انحراف برای تحقق آرمان ومرام مصوب کنگره وحدت حزب مردم افغانستان میرزمند .فضای اعتماد ، همبستگی وهمکاری‌های رفیقانه شورای کشوری اتریش را مستعد گردانیده تا در قبول مسوولیت های بیشتر سهم گیرد و در انجام آن‌ها تلاش نماید .خوشبختانه ظرفیت موجود کادری شایسته و خردمند اجازه میدهد تا در گزینش مسوولین ارگان های رهبری شورای کشوری بدون هنجار های زشت و در فضای کاملآ دموکراتیک ، آزاد و رفیقانه گزینش صورت گیرد و در همسانی با تصامیم دسته‌جمعی گام های سودمندی برای تعمیل وظایف در پیش رو برداشته شود . عمرمحسن زاده موجودیت نامزد های چند گانه برای ریاست شورای کشوری را مظهر دموکراسی در زندگی حزبی دانسته و دقت واحد های اولیه را در رعایت این اصل ستود .  پس از ارایه گزارش که مورد تایید قرار گرفت ، شورای برگزیده کشوری به مسایل تشکیلاتی پرداخت و انتخاب ریس ، معاون ریس ، کمیته اجراییه و مسوولین شعبات شورای کشوری اتریش را مطرح نمود.

نخست یکی از نامزد ها از کاندیدای خود صرفنظر نمود و دو  نامزد دیگر هر یک رفیق فاضل دلزاده  و رفیق فقیر کارمند برنامه و دیدگاه های خویش را برای پیشبرد امور شورای کشوری و سهمگیری درشورای اروپایی حزب مردم افغانستان بیان نمودند .سپس زیر نظر سکرتریت مسوول ، انتخابات آزاد ، سری و مستقیم براه افتید و در نتیجه  رفیق فاضل دلزاده به حیث ریس و رفیق فقیر کارمند به حیث معاون ریس شورای کشوری با اکثریت آرا بر گزیده شدند.

رفیق فاضل دلزاده از اعتماد همه رفقای شورای کشوری اتریش اظهار سپاس نموده و اطمینان داد که با همه نیرو ، خرد و تجربه خویش دوشادوش همه هموندان حزب مردم افغانستان در اتریش در راه بر آورده سازی اهداف مرامی و و ظایف روتین حزبی تلاش خواهد نمود .وی همچنان از مساعی و کارکرد های رفیق محسن زاده که بیش از پنجسال مسولیت رهبری شورای کشوری اتریش را به عهده داشت به نیکویی یاد نمود و خواهان ادامه همکاری‌های او با هیات رهبری جدید گردید.

شورای کشوری اتریش در ادامه کار خود با اتفاق آرا کمیته پنج نفری اجراییه را برگزید و مسوولین شعبات شورای کشوری را با شرح زیر انتخاب کرد:

شعبه تشکیلات                                              رفیق محمود صافی

شعبه مالی                                                    ر فیق جعفر لعلی

شعبه تبلیغ و فرهنگ                                        رفیق نجیب یوسفی

شعبه روابط خارجی                                          رفیق الیاس رشید

شعبه امور اجتماعی و تفاهم                              رفیق احمد شاه ترین

شعبه امور جوانان                                             رفیق اسلام الدین حکیم

شعبه اسناد و ارتباط                                          رفیق فاضل دلزاده

شعبه کنترول و نظارت                                        رفیق نبی بیات

البته واحد های اولیه شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان با پیروی از طرزالعمل شورای اروپایی و رهنمود پیوست آن هموندان زیررا برای شورای اروپایی انتخاب نمود ند :

رفیق فاضل دلزاده

رفیق عمر محسن زاده

رفیق عبدالفتاح

رفیق اسلام الدین حکیم

شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان در بخش پایانی اجلاس خود فیصله نمود تا بزودی پلان کاری سال 2013 ترسایی را در همسانی با پلان کاری شورای اروپایی تدوین و بر پایه آن فعالیت‌های خود را سازمان دهد.