شورای ایالتی برلین حزب مردم افغانستان بروز شنبه  پانزده ام دسامبر 2012 ترسایی با شرکت گسترده هموندان  حزب  تشکیل جلسه داده و روی مسایل مربوط به زنده گی سازمانی و انکشافات کشور بحث و گفتگو نمود.

 

رفیق کاوه کارمل رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان براساس برنامه کاری و تعهدی که  برای مشورت و دیدار منظم با رفقا و سازمانهای حزبی شورای اروپایی سپرده بود ، نیز در این نشست شرکت و با هموندان حزب به تبادل نظر ومشورت پرداخت.

 

در این نشست که در فضای دموکراتیک ، باز و انتقادی برپاشد ، اعضای سازمان با مسوولیت و صداقت دیدگاه ها ، ایراد ها و پیشنهادات سازنده شانرا برای رشد و استحکام سازمان ایالتی ح . م ا . و شورای اروپایی ابراز نموده  و  مشترکاً به  مبارزه اگاهانه و تعهد مند نسبت به آرمانهای انسانی حزب و سازمان شان وعده سپردند.

 

در این نشست رفقا صحبت و دیدگاه هایشان در باره امور حزبی و بهبود فعالیت های حزب را در میان گذاشتند.

 

در بخش بعدی نشست رفیق کاوه به پرسش های طرح شده رفقا در باره وضع کشور ، حزب مردم افغانستان  و سازمان اروپایی آن ، انکشافات مربوط به ایتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه افغانستان و سایر مسایل ، پاسخ همه جانبه و مفصل پیشکش نموده و آنبخشی از این پیشنهادات که مربوط به رهبری حزب در افعانستان میشد را یادداشت و وعده سپرد تا آنرا در اولین فرصت به مسوولین امور درمرکز انتقال دهد.

 

رفیق کاوه  در این گردهمایی ، هموندان حزب را در باره نتایج سفررسمی هیات حزب مردم افغانستان به برلین ، شرکت در نشست بوندس تاگ ( پارلمان المان ) و گفت وگو های سودمند با شماری از نماینده گان پارلمان انکشور درجریان قرارداده  و این سفر را در گسترش مناسبات میان حزب مردم افغانستان و احزاب و سازمانهای ترقیخواه المان ارزشمند خواند.

 

افزون برآن رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان ، دیدار مستقیم با اعضای حزب را سودمند دانسته و آنرا در راه گسترش اعتماد و آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های هموندان حزب با اهمیت خوانده وعده کرد تا در آینده دیدارهای مستقیم و رویاروی با هموندان حزب دراروپا  را ادامه  داده و با سازمانها و اعضای حزب از نزدیک دیدار و گفت و گو نماید.

 

هموندان شورای  ایالتی برلین ح م ا در پایان جلسه از سهمگیری و شرکت رییس شورای اروپایی در این نشست اظهار سپاس و قدر نموده، این گام را  درزنده گی سازمانی شان سودمند و درخور تایید خواندند. آنها  وعده کردند تا با تلاش مشترک در راه  برآورده شدن اماج های انسانی حزب محبوب شان  کار وپیکار نمایند.

 

 

 

هموندان شورای  ایالتی برلین ح م ا در پایان جلسه از سهمگیری و شرکت رییس شورای اروپایی در این نشست اظهار سپاس و قدر نموده، این گام را  درزنده گی سازمانی شان سودمند و درخور تایید خواندند. آنها  وعده کردند تا با تلاش مشترک در راه  برآورده شدن اماج های انسانی حزب محبوب شان  کار وپیکار نمایند.