پیام حزب آبادی افغانستان به مناسبت هشتم مارچ ، روزجهانی زن

 

حزب آبادی افغانستان « روز جهانی زن »  این میراث پربهای پیکارجهانی زنان برای دستیابی به رهایی ، برابری اجتماعی و اقتصادی ، حقوق بشری و دیگر آماج‌ های انسانی را گرامی داشته ، فرارسیدن این روز خجسته را به زنان زحمتکش و پرتلاش کشور و همه زنان جهان صمیمانه  شادباش می‌ گوید.

 

گرامیداشت ازهشتم مارچ « روز جهانی زن » از دیرباز توسط  سازمان‌ های صنفی و سیاسی‌ مدافع حقوق و برابری زنان بصورت علنی و غیرعلنی برپا شده و در آن خواست های برحق زنان  برای دسترسی به آمورش ، کار ، دستمرد عادلانه ، استراحت ، برابری جنسیتی ، رهایی  و برچیدن ستم و خشونت های خانگی برجسته شده است .  

زنان مبارز و آگاه میهن،

نگاه شتابان بر پیشنه و چگونگی پیدایی جنبش هشتم مارچ « روز جهانی زن » نشان میدهد که این جنبش از متن جنبش کارگری پدید آمده، بربسترسال‌ ها مبارزه پیگیر و جسورانه جنبش‌های کارگری به‌ ویژه مبارزه زنان کارگر و دادخواه کشورهای صنعتی با پیشکش نمودن خواستهای چون : دسترسی به آزادی و دموکراسی ، حق رای برای زنان ، حق دستمزد برابر درمقابل کاربرابر ، کاهش ساعات کار روزانه تا شعارهای «  نان، صلح و آزادی » ...پدید  آمده و در جریان بیش از صد و سیزده سال راه رشد و پویایی را طی کرده است . با آنکه دربیش ازصد سال گذشته درنتیجه تلاش های مشترک زنان و مردان دادخواه و پیکارجو دستآوردهای مهمی در شرایط زنده گی زنان جهان پیش آمده است ، اما واقعیت امر اینست که در نتیجه فرمانروایی سود و سرمایه،  تا دستیابی کامل به برابری جنسیتی و رهایی زنان از ستم  مبارزه دشوار در پیش است که باید همه نیروهای مترقی جهان آنرا دریک صف مشترک به ‌پیش ببرند.

زنان آزاده میهن‌ ،

با گسترش جنبش هشتم مارچ درسطح جهانی، دردهه شصت سده گذشته ، این موج دادخواهانه به افغانستان رسید. دراین سالها زنان و مردان دادخواه و آزادی دوست کشور با ایجاد نهادهای سیاسی ـ صنفی  مدرن و دموکراتیک و با تکیه براندوخته ها مشروطه خواهان افغانستان و جنبش های مترقی عصر در وجود ( س د زا ) تحت رهبری بانوی آگاه و پرتلاش دکتر اناهیتا راتب زاد خدمات بزرگی را برای بلند بردن سطح آگاهی و مشارکت زنان در حیات اجتماعی و اقتصادی انجام داند. با گذشت زمان و فراز و فرودهای چند دهه اخیر جنبش های دادخواهی کشور از جمله جنبش عدالتخواه زنان دستخوش تغیرات معین شد . با برقراری امارت اسلامی درکشور زنده گی اجتماعی و اقتصادی کشوردگرگونیهای ناگواری را متقبل شده ، این تغیرات اثرات دردباری را در زنده گی مردم از جمله بانوان کشور بجا گذاشته است . نیروهای دادخواه، دموکرات و هوادار پیشرفت و سعادت مردم از جمله حزب آبادی افغانستان همیشه برنقش تعلیم و تربیت مدرن برای پیشرفت کشور و بهروزی مردم زحمتکش افغانستان باورداشته ،خواستاربرقراری نظام مدرن مردمی ، رفع محدودیت های جنسیتی و اجتماعی دربرابر بانوان وطن میباشد .

ما خواست های بانوان وطن برای دستیابی به حق تحصیل ، کار، نان ، عدالت اجتماعی و اقتصادی را خواستهای برحق دانسته و جانبداری خود را از آن ابراز میداریم .

حزب آبادی افغانستان  با درود فراوان به خاطرات جان‌ باخته گان راه رهایی و سرفرازی زن ، روزجهانی زن را به همه زنان رحمتکش و دلاورمیهن  و جهان صمیمانه شادباش ‌گفته و معتقد است سرفرازی و رهایی زنان تنها با تلاش مشترک هموطنان دادخواه و نیروهای مدافع آزادی و برابری زنان و مردان بدست میآید .

ما درحالیکه به شرایط زنده گی هموطنان داخل کشورتوجه داریم ، میلیونها هموطن مهاجر ما که در تحت شرایط متفاوت درکشورهای مختلف جهان درمهاجرت بسرمیبرند را فراموش نکرده از کشورهای میزبان درخواست مینماییم تا به حقوق انسانی و قانونی این هموطنان ما توجه لازم را مبذول بدارند. آنعده هموطنانی که درکشورهای پیشرفته و درپناه قانون زنده گی مینمایند باید تلاش نمایند تا با جنبش های اجتماعی دادخواهانه این کشورهای همراه شده ، برای حقوق و آزادی های اجتماعی و حقوقی شان ازجمله حقوق و برابری زنان افغان مبارزه و تلاش نمایند.

بار دیگر هشتم مارچ ، روز جهانی زن را صمیمانه تبریک گفته ، سرفرازی و بهروزی زنان افغان و جهان را آرزو مینماییم.

گرامی باد هشتم مارچ « روز جهانی زن »  !

پیروز باد مبارزه زنان افغانستان و جهان برای برابری حقوق و پایان ستم جنسیتی!

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۷۰۳

 Copyright ©bamdaad 2024