نظامیان جمهوری نیجر در یک اقدام نظامی قدرت را در این کشور بدست گرفتند. دولت ها و رسانه های غرب تا چهل وهشت ساعت، از شکست این خیزش نظامی گزارش دادند و پس از آن متوسل به سازمان ملل متحد شدند و همزمان با آن، دولت های معدود کشورهای تحت سلط خود را تحریک دخالت در امور داخلی نیجر کردند.

نظامی ها درتمام کشورهای افریقایی و همچنین در امریکا لاتین سابقه بدست گرفتن قدرت از طریق کودتا را دارند. اما همه این کودتا در جهت منافع غرب نبوده و نیست، از جمله کودتای نیجر که آشکارا علیه سلطه فرانسه و غرب بر این کشور است.

در کشورهای همسایه نیجز مانند مالی، گینه و بورکینافاسو نیز تحولات درهمین جهت پیش می رود. یعنی جدا شدن از غرب و نزدیکی به چین و روسیه.

در یک ویدیوی دو و نیم دقیقه ای، ارتش اعلام کرد که دولت دست نشانده فرانسه را سرنگون کرده و از مردم خواهان حمایت شد. در این ویدیو دگروال آمادو آبدرامانه سندجودی، در میان وزرای اطلاعات، ورزش و خارجه با لباس آبی نشسته و در اطراف او ۹ افسر با یونیفرم نظامی ایستاده بودند. متعاقب آن سه بیانیه نظامی دیگر نیز به طور متوالی قرایت شد.

در سومین بیانیه اعلام شد:

امروز ۲۶ جولای ۲۰۲۳ ترسایی نیروهای دفاعی و امنیتی، یک شورای ملی حفاظت از میهن تشکیل داده و به حیات رژیم دست نشانده خاتمه داده اند.اکنون نظامیان می خواهند « جامعه بین المللی را متوجه حمایت مردم از این اقدام نظامی کنند. »

محمد بازوم ، که در سال ۲۰۲۱ ترسایی رییس جمهور نیجر شد، از صبح روز کودتا توسط گارد ریاست جمهوری در کاخ خود بازداشت شد. آمادو آبدرامانه سندجودی، اعلام کرد که « همه نهادهای جمهوری هفتم به حالت تعلیق درآمده‌اند »، واز « همه کشورهای خارجی در خواست کرد که در امور داخلی نیجریه مداخله نکنند.»

دولت نظامی و جدید هر گونه پادرمیانی و دخالت رژیم بنین، برای میانجیگری بین نظامیان و رییس جمهور بازداشت شده را رد کرد. مردم در خیابانها، ضمن حمایت از اقدام نظامی ها، خواهان برچیده شدن پایگاه های نظامی فرانسه و امریکا در نیجر شدند و بتدریج در اطراف سفارت فرانسه در پایتخت جمع شدند. جمعیتی که سفارت فرانسه را محاصره کرده بود، سرانجام پرچم فرانسه را از بالای ساختمان سفارت پایین آورد وبجای آن پرچم روسیه را بالا برد و این یعنی مردم خواهان قطع رابطه با فرانسه و در برابر آن، خواهان دوستی با روسیه اند.

نیجر پیوسته پایگاه  فرانسه و امریکا بوده و شرکت های بزرگ فرانسوی اورانیوم مورد نیاز شرکت الکتریسته فرانسه EDF را از نیجر به فرانسه منتقل می کردند . این شرکت ها اکنون بشدت نگران آینده نیجر و از دست دادن ادامه غارت اورانیوم استخراجی در این کشورند.

گای لابرتیت، نماینده ملی افریقا از حزب سوسیالیست PS   بین سال ‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶ ترسایی که کارشناس امور سیاسی نیجر نیز هست، می ‌گوید: « از نرمی واکنش‌ های غرب نسبت به کودتا متعجب شده است. تا اکنون وضع نیجر شبیه کشور بورکینافاسو یا مالی نیوده و اقدام کودتایی نظامیان قابل پیش بینی نبود. رییس جمهوری که سرنگون شد روابط  خوبی با فرانسه و سایر کشورهای غربی داشت. » نگرانی ها نسبت به ورود به صحنه ۱۵۰۰ نظامی فرانسه که در نیجر مستقر هستند وجود دارد و از جمله دلایل نظامیان برای فراخواندن مردم به خیابانها برای حمایت از کودتا آماده گی مقابله با اقدام احتمالی نظامیان فرانسوی مستقردرنیجر است. قابل پیش بینی است که رهبران مالی، گینه و بورکینافاسو، از کودتای نظامی ها و دولت جدید نیجر حمایت کنند.

گای لابرتیت ، کارشناس امور نیجرمعتقد است :« کودتا بسیار خوب سازماندهی شده بود. من افسران حاضر در نخستین ویدیو کودتا افسران را بخوبی می شناسم. برخی از آنها فرزندان چهره های سرشناس نیجرهستند که توسط دولت سرنگون شده به حاشیه سیاسی نیجر رانده شده بودند. از جمله پسر رییس سابق ستاد ارتش و یا پسر عضو سابق رهبری حزب «جامعه توسعه ».

نیروهای سیاسی پشت این کودتا قرار دارند.

 

 منبع : Au Niger, le retour des généraux | L'Humanité (humanite.fr

 

 بامداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۳ـ ‍۰۱۰۸ 

Copyright ©bamdaad 2023