سیکزنچی مارچ بیرمی قوتلوغ بولسین

 

سهیلا زحمت

حرمتلی آنه خانلری، مونس آپه سینگلر، سیوملی قیزلر. سکیزنیچی مارچ خلق آرا خاتین قیز لربیره مینی چین یرک دن قوتلوغ ایتیمن. عزیزاولکه میزده اونتوقیز آیدن بیری تالبرکیلبدی، عیالر، قیز لرنی اوقش، ایش، یکه یورماقده بی محرم، محروم قلیلبدی. فقط کسل خانه گه وایتداییه مکتب له گه ایش قلیدی. اونچه کوب یمسدور. بوبرحقیقت دور اورشلرگه خاتین لرقلیغ لرنی ، آتا، یناغ ویا بلهسینی قوغلگن برگن او گرایش لمسه عایله لرنینگ کیم اایاعشه قسن،. شوندی چوده کته قیندبولگن ،عیالراویگه اولتگن، عیران بولدی قندی قلسه. بیزلرسکیزنچی مارچ استيم که عزیزاولکه میزدی عیالری تیزراق او حق گه ایشسلر،مکتب لرو دانشگاه لرگه رخصت برلسنلر. تااولکه داشلریمز(حرمتلی آنه لر،سینگل آپه لریمزوعزیزقیزلر)کته مصیبت دن خلاص بولسنلر. سکیزنچی مارچ اول دفعه رحمتلی کلارا زتکین دن ماندن عیالربیرمی دیپ تان لیدی، بوروزده عیالیلر جاده لرگه چقپ اوزسیس لرنی بلندقلدیلر، افغانستان ده بیرنچه بارسکیزنچ مارچ ۱۳۴۶ خورشیدی داکتراناهیتاراتبزاد تماندن که محدود الدی، ۱۳۶۰ ییل حکومت تماندن بون رسمی عیالربیرمی تانلدی. ینه با دفعه سکیزنیچی مارچ ده چین یرک دندن قوتلوغ ایتب ،جان ساغلیق، سلامت لیک، بختیارلیک سیزلرگه عزیزعایله لری گه ایستیمین.

 

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۳ـ ۰۷۰۳ 

Copyright ©bamdaad 2023