پیام همدردی حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق عبدالغفور وحدت 

 

 

 

با اندوه فراوان خبردردبار درگذشت رفیق عبدالغفور وحدت، عضو کمیته اجراییه وعضو دارلانشا حزب آبادی افغانستان را دریافت نمودیم.

رفیق وحدت که از آوان جوانی سرنوشت خود را با مردم و آرمانهای عدالت ، برابری و داد اجتماعی گره زده بود، تا آخرین روزهای زنده گی که در بستر بیماری بسر میبرد ، با وقف واستواری کاروان عدالتخواهی و مبارزه سازمان یافته را همراهی نمود. او با عشق سرشار نسبت به مردم و میهن در راه اتحاد نیروهای تحول پسند و داد خواه کشور تلاش نموده ، و با اگاهی ، وقف و پشت کار در این راه صادقانه کوشید.

رفیق وحدت منحیث یک کادر آگاه مسلکی درجریان وظایف دولتی وهم درسالهای فعالیت درادارات سازمان ملل متحد خدمات ارزشمندی را به کشور، و خلق های جهان انجام داده اند.

 

ازسوی خود و از نام هیات رهبری ح آ ا مراتب غمشریکی عمیق را خدمت اعضای حزب ، خانواده محترم وحدت ، دوستان و بازمانده گان ، و راهروان جنبش ترقیخواهی و پیشرفت کشور ابراز نموده ، یاد کارنامه های نیکوی او را گرامی وهمیش میخواهم .

برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه ، و برای بازمانده گان صبرعظیم و شکیبایی آرزو می نماییم.

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

 تاریخ و محل خاکسپاری و مراسم فاتحه خوانی بعداْ ازهمین طریق به اگاهی رسانیده میشود.

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۰۴۰۳

Copyright ©bamdaad 2023