هموطنان زحمتکش و متدین ،

عید تان مبارک و خجسته باد !

آرزومیبریم روزهای عید را در کنار خانواده ها و عزیزان تان  بدور ازغم و درد ، آفات و مظالم بگذرانید. بهروزی ، برابری و سربلندی نصیب مردم رنجدیده ، متدین و زحمتکش افغانستان عزیز و همه زحمتکشان جهان باد.

لوی اختر مو مبارک شه !

عید تان مبارک !

(هیات تحریر بامداد )