رفقا ، دوستان، هموطنان گرامی!


کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان درشرایطی برگزارمیگردد که مردم و کشورما تاریک ترین ایام زنده گی معاصر را ازسرمی گذراند ؛ امروزافغانستان درخلای سیاسی و حقوقی بسر برده و مردم ما درتحت شرایط دشوار وغیرقابل تصوردرعذابی بی مانند رنج می برد.
روان جامعه دردمند و فرسوده شده و فقربا خشن ترین چهره ممکن دربرابرمردم ما قرارگرفته و بالاترین حد ناامیدی را دربرابریک نسل ازمردم ما قرارداده است. هیچگاهی درتاریخ معاصرما راه های برون رفت ازدشواری های روزگار برای مردم ما تا این حد نامکشوف و دورازدسترسی به نظرنمی رسید.
کمترازیکسال قبل هیچکسی نمیتوانست تصورکند که طالبان بتوانند چنین روزگاری را برمردم ما تحمیل کنند. سیاست های محیلانه ناتو و امریکا موجب آن شد تا مردم ما باچنین دشواری هایی روبروشوند. امروزدراثرسیادت گروه های طالبان برمقدرات کشورما شرایط ویژه ای را به میان آورده است که همه افراد، گروه ها، جنبش ها و طیف های اندیشه وی مختلف وطنپرست، آزادیخواه ودادخواه را در برابرمسوولیت عظیم تاریخی مبارزه برای برون رفت از وضع کنونی برپایه اتحاد و وحدت عمل همه گروه ها وافراد قرارمیدهـد.
اوضاع بغرنج و دردناک کنونی افغانستان نتیجه مستقیم سیاست بنیادگرایانه متکی براهرم های سیاسی قومی، زبانی، مذهبی، جنسیتی و با دشمنی با اندیشه های عدالت و دموکراسی است ، که در کشورما تسلط یافته است .
درچنین اوضاع و احوالی کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان همه دوستان و رفقا ، نیروهای ملی دموکراتیک و وطنپرست افغانستان را فرامیخواند تا برپایه اندیشه های ترقی خواهانه وعدالت پسندانه با شیوه برخورد مدارامحور وهمدیگرپذیری، با اتکا برنیروی روبه آینده جوانان، با سهم گیری مساویانه وفعال زنان درکنارمردان و با اعتقاد قاطع براین اصل که اتحاد و وحدت عمل یک نبرداست نه یک آرزو، تمام امکانات وظرفیت های مبارزاتی خود را دریک سمت و یک جبهه دربرگیرنده همه سلیقه های سیاسی وطیف های اندیشه وی درمحور یک پلاتفورم مبارزاتی قابل قبول برای همه درجهت نجات افغانستان بسیج نمایند.
ندای تاریخ اینست که امروزبعد ازسی سال نبرد پراگنده، منافع علیای وطن و مردم، ما را فرامیخواند که برای رسیدن به یک توافق عمومی درجهت نجات وطن از وضع بغرنج کنونی پایه های یک جنبش و جبهه سیاسی فراگیرملی و ترقی خواه را برپاکنیم.
برای رسیدن به این مامول ما ازتمام نیروهای ترقی خواه و وطن پرست دعوت به عمل می آوریم تا درجهت تدوین یک پلاتفورم حداقل ِسیاسی مبارزاتی که نظریات طیف وسیعی ازنیروها را بتواند دربرگیرد، گردهم آیند. دریک چنین پلاتفورم حداقلی همه طیف های اندیشه وی جنبش ملی ، دموکراتیک و وطنپرستانه  افغانستان دربرون ازمرزهای کشورباید بتوانند جای خود را بیابند.
ازآنجایی که دراوضاع کنونی باردیگرافراد، گروه ها و طیف های اندیشه وی مختلف داخل و خارج کشوردربرابریک مسوولیت واقعاً تاریخی وسرنوشت سازقرارگرفته اند، امکان نزدیکی ها بیشترازهر وقت دیگری وجود دارد به  ویژه اینکه ساحه فعالیت را عمدتاْ کشورهای اروپایی تشکیل میدهـد.
درجهان امروزبا درنظرداشت پیشرفت های تکنالوژیک به ویژه درعرصه تبادلات و مراسلات مجازی ایجاد یک جنبش وسیع و سراسری سیاسی ملی و ترقیخواهانه درخارج ازکشوریک امرممکن و وسیله بسیارمناسبی درجهت تاثیرگذاری براوضاع داخل کشورمیباشد. بناً فارغ ازسرکوبگری های طالبان یک چنین جنبش و اتحادعمل و یا جبهه که ساحه فعالیت أن در خارج از کشور قراردارد میتوان نقش بزرگی را درسرنوشت مردمان ما و تغیراوضاع افغانستان ایفا نماید.
ولی وضع موجود کنونی ایجاب مینماید تا جنبش و یا جبهه ای سراسری و فراگیر وسیع  برون مرزی بایست ایجاد شود .

ما با اعتقاد راسخ به این امرکه ترقی خواهان و نیروهای ملی و وطنپرست افغانستان درلحظات حساس تاریخی قادراند با تشخیص درست وظایف محوله تاریخی درکنارهم قراربگیرند این فراخوان را با امیدواری تمام مطرح ساخته ، و برای تطبیق آن همه امکانات و نیروهای خود را با صداقت وصمیمیت بکارخواهیم بست .از نظرما اختلافات سلیقه وی ، سازمانی، شخصی و ایدلوژیک  نباید مانع انجام این مامول وطنی و ملی گردد. وطنپرستان و ترقیخواهان افغانستان به آن حدی از پخته گی سیاسی  نایل آمده اند که میتوانند هرنوع اختلافی در برابرمنافع علیای وطن و مردم ما که کم ارزش است را دراین کارزار وطنپرستانه و عدالت خواهانه نادیده بگیرند. دراین عرصه همه نهادها و سازمانهای مهاجرین ، زنان و جوانان ، احزاب سیاسی ، نهادهای خیریه ، اتحادیه های هنرمندان ، حقوق دانان ، ژورنالیست ها ، نویسنده گان وغیره  میتوانند نقش تاریخی خود را برای کمک به نجات افغانستان و مردم آن از دشواری های کنونی ایفا نمایند.
بابهترین درودها و آرزوهای وحدت عمل وهمیاری صمیمانه !

همه دراین راه شریفانه وپرمسوولیت تاریخی!


نماینده گان و شرکت کننده گان کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان

هفتم ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی ، شهر ارنهایم کشورشاهی هالند

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۲۳۰۵

Copyright ©bamdaad 2022