گزارش کار و تصامیم کنفرانس اروپایی حزب آبادی أفغانستان    

    

 

درمطابقت با مصوبه شماره ۸۸ مورخ ۲۷ جدی سال ۱۳۹۹ خورشیدی مقام محترم دارالانشا حزب آبادی افغانستان کنفرانس حضوری شورای اروپایی ح آ ا  بروز شنبه  مورخ هفتم ماه می سال ۲۰۲۲ میلادی در شهر ارنهایم کشور شاهی هالند دایر گردید.

در کارکنفرانس نمایند ه های انتخابی شوراهای کشوری ح آ ا در اروپا  و به تعداد پانزده تن از شخصیت های پیشکسوت جنبش ترقیخواهی کشور، و مهمانان گرانقدر از کشور های المان ، اتریش و هالند نیز شرکت داشتند.

رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند  ح آ ا  بمثابه میزبان کنفرانس  تشریف آوری حاضرین را خیرمقدم گفت . در آغاز کارکنفرانس شرکت کننده گان  به احترام رفته گان و شهدای حزب و مردم آزاده کشورما  که قربانی جنگ و دهشت افگنی  گردیده اند به پا ایستادند و برای یک دقیقه سکوت نمودند. سپس رفیق زهتاب از رفیق صفت الله عملیار رییس کمیته تدارک کنفرانس اروپایی و مسوول هماهنگی کمیته های حزبی کشورهای اروپایی تقاضا نمود تا با اعلان حضور و اعتبارنماینده گان انتخابی شوراهای کشوری ح آ ا در اروپا تدویر و کار کنفرانس را رسمیت ببخشد .

 رفیق صفت الله عملیار رییس کمیته تدارک کنفرانس اروپایی و مسوول هماهنگی کمیته های حزبی کشورهای اروپایی، حضورهفتاد و یک نماینده را از مجموع هفتاد ونه نماینده انتخابی از ۹ کشور اروپایی و اشتراک هفت نماینده از کشور انگلستان را از طریق ارتباط مجازی اعلان ، و هدف این نشست را برگزاری کنفرانس اروپایی ح آ ا معرفی نمود.

درآغاز کار کنفرانس رفیق سید طاهر شاه پیکارگر یکی از پیشکسوتان جنبش دادخواهی کشور بصفت رییس کنفرانس ، و شش رفیق (محمد انور متین، عبدالاحد شفیعی، محمد سرور زهتاب، سهیلا زحمت، ولی محمد زیارمل و صفت الله عملیار) بصفت اعضای هیات رییسه ، و سه تن از رفقا (ذلیخا پوپل، عظیم لمر و شیر محمد سرشک) به صفت اعضای هیات تحریر کنفرانس به اتفاق ارا انتخاب شدند.

رفیق پیکارگر در شروع کنفرانس از اعتماد رفیقانه همه اشتراک کننده گان اظهار تشکر نمود و تدویر کنفرانس اروپایی را گام بس مهم در زنده گی سازمانی و سیاسی ح آ ا خواند . او از سهمگیری منظم و مسولانه همه شوراهای کشوری ح آ ا در فراهم آوری مقدمات کنفرانس اروپایی و فضای نهایت دموکراتیک و رفیقانه آن ابراز قدردانی نمود . رفیق پیکارگر در نخست دستور و میکانیزم کار کنفرانس را بیان و از همه شرکت کننده گان تقاضا نمود تا با سهمگیری فعال در پیشبرد کار کنفرانس نقش موثر خویش را ایفا نمایند .او پس از معرفی مدبرانه برنامه کاری ، از رفیق صفت الله عملیار درخواست نمود تا برای کنفرانس در باره فعالیت های کمیته تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی و چگونگی تطبیق مصوبات مربوطه مقام دارالانشای ح آ ا معلومات دهد .

رفیق عملیار گزارش کمسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی حزب آبادی افغانستان را که درمطابقت با ماده دوم مصوبه شماره شش مورخ ۲۱ دلو سال ۱۴۰۰ خورشیدی کمیته رهبری حزب آبادی افغانستان و جلسه مسوولان کمیته های حزبی  شوراهای کشوری اروپایی با ترکیب پنج تن از رفقا ( عبدالاحد شفیعی، سرور زهتاب، فاضل دلزاده، محمد حنیف ضرابی و صفت الله عملیار) تهیه شده بود ارایه کرد. رفیق عملیار در ادامه صحبت خود خاطر نشان ساخت :

در مرحله اول ، جلسات و کنفرانس های حزبی در کشورهای اروپایی دایر و در مرحله دوم ، مقدمات کنفرانس اروپایی که امروز ما شاهد برگزاری آن هستیم فراهم گردید .رفیق عملیار در رابطه با کارهای مسوول هماهنگی امور حزبی در کشورهای اروپایی معلومات مفصل ارایه داشت که از جمله از مصوبات و مکاتیبی که از دارالانشای حزب مواصلت نموده بود و ازهمکاری صادقانه مسوولین شوراهای کشوری اروپایی به استثنای کمیته حزبی فرانسه با قدردانی یادآوری کرد . همچنان از ایجاد برگه فیسبوکی کمیته های حزبی شورا های کشوری اروپایی که یکی از ابتکارات کمیته  هماهنگی امورحزبی اروپایی بود  و از تدویر جلسات حضوری و مجازی واحد های اولیه حزبی با وجود شیوع کرونا طی دوسال گذشته تذکر بعمل آمد.

رییس کنفرانس پس از استماع گزارش کمیسیون تدارک و برگزاری کنفرانس اروپایی ح آ ا از رفیق دیپلوم انجینرعمر محسن زاده  ، معاون کمیسیون اموربین المللی کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان خواهش نمود تا رشته سخن را پیرامون رویدادهای بین المللی و حیات سازمانی بدست گیرد. او نخست در باره فعالیت ها ، دشواری ها و جهات گوناگون زنده گی سازمانی دردوسال وهشت ماه گذشته صحبت نمود و با بیان تجارب آموزنده  متذکر گردید : برای ما که چشم به آینده دوخته ایم و بازسازی حیات سازمانی در دستور کارما قراردارد چسپیدن به رویدادهای منفی گذشته و فرو لغزیدن در بگو مگو ها،  مشاجرات فاقد محتوای سیاسی و جدال های بی هوده و تحمیلی ازبیرون به جز از توقف کردن در کار بس مهم سازمانی - سیاسی ، و آنهم در شرایط دشوار کنونی کشور و جهان ما چیزی دیگری نخواهد بود .... یکی از درس های مهم پراتیک سازمانی ما در سال های گذشته اینست که باید به أصول و ارزش های مرامی و خطوط اساسی تشکیلاتی حزب خود توجه بسیار جدی نماییم و نگذاریم که نظم سازمانی ما دستخوش بازی های اوپراتیفی ، ترفندها ، تبلیغات بد و مداخلات بیرونی گردد. ما باید با درنظرداشت همه دیدگاه های انتقادی همدیگر پذیر باشیم و برمبنای دموکراسی درون حزبی حرف همدیگر را بشنویم و برمشترکات اندیشه یی و عملی مان اتکا کنیم .

رفیق محسن زاده همچنان در رابطه با اتحاد عمل نیروهای ملی ، دموکرات و دادخواه یاد آوری نمود :  حزب آبادی افغانستان پیش از همه سازمانهای سیاسی دیگر به این نتیجه رسیده بود که در اوضاع اخیر کشورهیچ یک از احزاب و سازمانهای سیاسی قادر به تغییردادن واقعیت های موجود سیاسی و رسیدن بقدرت سیاسی نیست  و از همین جا موضوع اتحاد عمل ، وحدت و همکاری طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی بویژه احزاب و سازمانهای سیاسی دموکرات و ترقیخواه، شخصیت های ملی و اجتماعی از ضروریات اجتناب ناپذیر به شمار می آید .شورای مرکزی احزب آبادی أفغانستان در فراخوانی که در اجلاس سوم عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی به تصویب رسید به همه سازمان ها و حرکات سیاسی و اجتماعی دست دوستی را دراز کرد و به همه اعضای حزب هدایت داد تا ازهرگونه بدفهمی ها و فعالیت هایی که باعث تخریش ، جدایی و ایجاد فاصله میان نیروهای همسو می گردد جلوگیری نمایند .

ح آ ا تلاشهایی زیادی را دراین زمینه انجام داده و سهم فعالی را درایتلاف نیروهای دموکرات ومترقی درسالهای پیشین ایفا نموده است . حزب ما امروز هم  تلاش می ورزد  که این نیروها باهم جمع گردند. اما لازم به تذکر است که اتحادها، ایتلاف ها و جبهه ها از خود پرنسیپ هایی دارند، اهدافی دارند که همه این پرنسیپ ها و اهداف باید تعریف و مشخص گردد. اتحاد وسیع که همانا جبهه واحد و مبارزه متشکل است به بازسازی توانایی های سازمانی و سیاسی نیروهای مردمی نیاز دارد و چارچوب این تشکل نمیتواند بدون برنامه دقیق در ابعاد زمانی و مراحل سیاسی تثبیت گردد . باید روی این برنامه و چارچوب لازم بحث  و راه های تحقق آنها معین گردد .

برخی ها ادعا دارند که چون ما درگذشته با هم رفیق بوده ایم ، همدیگر را میشناسیم،  سالها در سنگر مبارزه قرار داشتیم لهذا هیچ اختلاف نظری و عملی نداریم ، همه اختلاف های ما سلیقوی و از روی خود خواهی و جاه طلبی است. هرگاه ما نظریات، پیشنهادات و دیدگاه های عده ای را یبینیم متوجه میشویم که آنها واقعیت عینی جامعه ما را مدنظر نمی گیرند.همین اکنون حاکمیت طالب استقرار دارد ، وظیفه نیروهای ایتلاف، وحدت ها و جبهات این است که ببینند که ما در کدام وضیعت  وحالت قرار داریم ؟ وظایف بدون تاخیرما چیست ؟ با تاسف طرح هایی که اعلان میشود غیرواقعبیانانه و طفره رفتن از مرحله کنونی با جانبداری از طرح های دموکراسی قراردادی بورژوایی بدون دفاع از اصل عدالت اجتماعی است . ما نمی توانیم مساله اجتماعی  را از متن دموکراسی  حذف کنیم زیرا دموکراسی خود یکی از جنبه های اساسی داد خواهی است . در شرایط کنونی که دموکرات سازی دموکراسی یکی از خواسته های مبرم مردمان جهان است ما باید از رنج های بیکران مردم افغانستان یاد کنیم، زیرا نیاز اساسی مردم ما کاراست، نان است، سرپناه است، زنده گی عادی در صلح است . این مطالبات ما را در یک میدان بزرگ مبارزه قرارمیدهد .مبارزه ما در مرحله موجود حایز اهمیت بزرگ است، مرحله پساطالبان اکنون مورد بحث ما نمی باشد .

رفیق محسن زاده در باره اوضاع فعلی کشورما و ارتباطات بیرونی آن نیز صحبت نمود و متذکرگردید که وضعیت کنونی مبین حالتی است که میتوان آنرا « حالت انتظار» نامید .

طالبان که در نتیجه حمایت قدرت های منطقه و جهان در یک ایتلاف جامع بین المللی به اقتدار رسیده اند انتظار می کشند تا ایالات متحده امریکا به مفردات موافقنامه دوحه و به خصوص پروتوکول سری آن وفا نماید و با برسمیت شناسایی و پیشتیبانی گسترده سیاسی و مالی  حاکمیت آنانرا بپا ایستاده کنند .ایالات متحده امریکا که از همان آغاز خواهان ایجاد دولت مقتدر طالبانی برای وصل ساختن أفغانستان به سرمایه داری جهانی بود هم انتظارمیکشد تا افکارعامه جهان برای تطبیق برنامه های بعدی آن مساعد گردد . امریکا انتظار میکشد که جنگ اوکرایین چگونه انکشاف مینماید؟ آیا ضرورت خواهد بود که تا بطور مستقیم از افغانستان بمثابه تخته خیزعلیه فدراتیف روسیه، چین و آسیای میانه استفاده کند یا خیر؟. همسایگان افغانستان که از سی سال بدینسو در انتظار بازشدن قفل أفغانستان بروی تجارت و ترانزیت کالایی شان بوده اند بازهم انتظارمیکشند تا این مامول برآورده گردد .سایرکشورهای منطقه هم انتظارمیکشند. مردم افغانستان هم انتظار میکشند تا یک دولت ملی و دموکراتیک سر از نو زاییده شود.

حزب آبادی افغانستان هم ناگزیر است انتظار بکشد  تا سرنوشت احزاب سیاسی و چهارچوب فعالیت های قانونی آنان روشن گردد.
برای نیروهای مترقی افغانستان این انتظار به معنی باز نشستن و صبرکردن نیست، بل نشانه ای از وضعیت عینی و ذهنی موجود و جنبه ای از راه جویی برای تطبیق اندیشه و عمل سیاسی است.

برای حزب آبادی کاملآ روشن است که نظام طالبانی با آزادی های دموکراتیک، حقوق بنیادی زنان و کودکان، آزادی اندیشه و بیان و موضوعات فراوان دیگر همخوانی ندارد. بنابرآن ما خواهان جمهوریت بمثابه دولت ملی ــ دموکراتیک بر پایه عدالت احتماعی و اتحاد داوطلبانه مردم بخاطر تضمین استقلال سیاسی، اقتصادی، تحکیم حاکمیت ملی و دفاع از وحدت ملی و تمامیت ارضی بوده ایم و هستیم. ما باید بافت اجتماعی، ساختار درونی وعملکرد سیاسی و اقتصادی طالبان را خوب بدانیم و به مرحله حاکمیت طالبان توجه بیشترنماییم. آنچه دردآور است پراگنده گی نیروهای ملی و دموکراتیک است، ما باید درقدم اول به تجمع نیروها، بسیج نیروها و وحدت نیروهای مردمی توجه بسیار زیاد نماییم و کار شورای اروپایی خود را از همین نکته آغاز نماییم.

رفیق پیکارگر همچنان در بخش اول کنفرانس از رفیق گرانقدر آدینه سنگین آگاه امور سیاسی و پیشگام نهضت اجتماعی و داد خواهی کشور تقاضا نمود تا بنا بر مبرم بودن رویداد سیاسی ــ نظامی اوکرایین که توجه جهان را بخود معطوف ساخته است نظریات کارشناسانه خود را ابراز بدارد .

رفیق آدینه سنگین در صحبت همه جانبه خود در رابطه با حوادث اوکرایین به کنفرانس معلومات بکر و متکی بر فاکت های تاریخی و سیاسی  را ارایه داشت . او عوامل بروز جنگ،  اهداف امریکا و سایر اعضای پیمان ناتو، مجبوریت های روسیه، اهداف روسیه درجنگ موجود و پس منظر این جنگ را به ارزیابی گرفت و از پیآمدهای آن برای مردمان جهان سخن گفت . معلومات تازه و نتیجه گیری های شناختی و تجربی در این سخنرانی سخت مورد توجه شرکت کننده گان کنفرانس قرارگرفت. رفیق پیکارگر با ابراز سپاس از رفیق سنگین نوبت سخن گفتن را به رفیق نسیم سحر نماینده شورای کشوری سویدن ح آ ا و فعال سازمان های اجتماعی و فرهنگی در اروپا واگذار شد .

رفیق سحر در رابطه با ایجاد تحرک واقعی در سازمان اروپایی صحبت نموده  ،ضمن  بیان دیدگاه ها ،  پیشنهاداتی را در رابطه با ایجاد  کمسیون وحدت، شرکت عملی زنان در ساختار و یک جایگاه برای آنان در رهبری شورای اروپایی و جوان سازی حزب آبادی افغانستان در اروپا ارایه نمود که مورد تایید رفقا قرارگرفت. در ادا مه کار کنفرانس از رفیق حنیف ضرابی تقاضا بعمل آمد تا در باره امور مالی سازمان اروپایی گزارشی را ارایه نماید .

رفیق ضرابی در رابطه با مسایل مالی شامل پرداخت حق العضویتها و اعانه های که از جانب رفقای سازمانهای کشورهای اروپایی پرداخته شده است و انتقال پولها به مسوول مالی کمیته مرکزی حزب آبادی افغانستان معلومات مستند و مفصل ارایه نمود . این گزارش مالی از جانب اشتراک کننده های کنفرانس اروپایی مورد تایید قرارگرفت.

رفیق پیکارگر در ادامه بیانات از رفیق محمد سرور زهتاب رییس شورای کشوری هالند ح آ ا  دعوت نمود تا در باره فعالیت های شورای خود صحبت نماید .

رفیق زهتاب با اختصار از فعالیت های سازمانی ،‌ سیاسی و اجتماعی شورای خویش به کنفرانس گزارش داد و دستاورد های حاصله را که نتیجه کار خستگی ناپذیرهمه ساختار های سازمان کشوری هالند است بیان نمود. او همچنان از انحرافاتی صحبت نمود که برخی افراد با نقض اصول سازمانی در حول سازمان مرتکب شده اند و گرایشات نامطلوبی را ببار آورده اند . رفیق زهتاب خاطر نشان ساخت که شورای کشوری هالند ح آ ا همواره با هر گونه مظاهر انحراف از خطوط مرامی و اساسنامه مبارزه نموده و هیچگاهی اجازه نخواهد داد تا کسانی با سواستفاده از نام شورای کشوری و اروپایی  به اعمال خلاف اصول و سیاست های جاری حزب آبادی افغانستان  بپردازند .

رفیق عبدالرزاق طلوع نماینده کنفرانس از شورای کشوری هالند ح آ ا افغانستان نیزدر صحبت مفصلی گرایشات مغایر اصول و اسناد مرامی  فوق را به شدت تقبیح نموده و خواهان رعایت اکید نورم ها و ارزش های سازمانی و سیاسی حزب ما گردید .

در بخش اول کنفرانس فرصت مساعد گردید تا برخی از اعضای حزب از طریق ارتباطات ویدیویی و تیلفونی با کنفرانس در تماس شده ، پیام ها ، شادباش ها و بیانات خود را با شرکت کننده گان در میان بگذارند. دراین زمره رفیق جمیله ناهید بریالی عضو ح آ ا و مبارز نهضت زنان کشور نخستین کسی بود که با صحبت شورانگیز خود برگزاری کنفرانس را تبریک گفت و موفقیت های سازمان اروپایی را آرزو نمود . رفیق جمیله همه اعضای حزب را به وحدت و همبستگی فراخواند و برای مبارزه سیاسی روحیه اعتماد، همدیگر پذیری و تحمل را ضروری دانست . رفیق پیکارگراز احساس گرم رفیق جمیله اظهارسپاس کرد و از همنوایی کنفرانس اطمینان داد . رییس کنفرانس همچنان از رفیق گرامی عبدالعزیز همدرد تقاضا بعمل آورد تا به نماینده گی از شورای کشوری انگلستان ح آ ا صحبت نماید . رفیق همدرد تدویر موفقانه کنفرانس اروپایی حزب را تبریک گفت و خاطر نشان ساخت که اعضای حزب آبادی افغانستان درانگلستان از همکاری های همه جانبه با شورای اروپایی ح آ ا دریغ نورزیده و ازهمه فیصله ها و تصامیم کنفرانس شورای اروپایی حمایت و پیشتیبانی قاطع مینماید . رفیق همدرد برای کار کنفرانس ارزوی موفقیت نمود .

در بخش دوم کار، کنفرانس به مسایل تشکیلاتی پرداخت .

رفیق عملیار فهرست نامزدانی را که خود را از طریق شوراهای کشوری  برای عضویت در شورای اروپایی ثبت نموده بودند بخوانش گرفت. کنفرانس درفضای همدلی و صمیمت رفیقانه به تعداد ۳۳ رفیق را با اتفاق آرا در شورای جدید اروپایی حزب آبادی افغانستان انتخاب نمود.

شورای اروپایی در اولین نشست خود که همزمان با کنفرانس بود رفیق محمد داود رزمیار ، شخصیت خردمند و با تجربه جنبش دموکراتیک و دادخواهی کشور را بصفت رییس شورای اروپایی جدید حزب آبادی أفغانستان با اتفاق آرا انتخاب نمود . در این نشست همچنان معاونین و سکرتر مسوول برگزیده شدند.

رفیق محمد داود رزمیار با ابراز امتنان از اعتماد همه جانبه کنفرانس نسبت انتخاب شان به حیث رییس شورای اروپایی ح آ ا  ، خطوط کاری و دورنماهای فعالیت سازمان اروپایی را بطورموجز بیان داشته و گرانیگاه های کار سیاسی و سازمانی را در راستای جوان سازی حزب  ، ترویج هر چه بیشتر دموکراسی در زنده گی حزبی ، ارتقای نقش زنان در فعالیت ها و تصمیمگیری های حزب ، تعمیل پیگیرانه سیاست های جاری و درازمدت حزب ، و مبارزه بی امان در برابرهرگونه انحرافات اندیشه یی و عملی زیان رسان به ساختارهای حزب ، مشخص نمود . رفیق رزمیار همه اعضا و ساختارهای سازمان های اروپایی حزب را فراخواند تا تلاش همه جانبه را در راه تطبیق مرام و اصول تشکیلاتی حزب به خرچ دهند و به موازات دموکراسی گسترده حزبی در رعایت نظم و دسپلین سازمانی سخت مواظب و کوشا باشند .

رفیق گرانقدر نور احمد نور یکی از بنیانگذاران نهضت دموکراتیک و ترقیخواهانه کشور ما با نظراندازی بر وضعیت کشور در شرایط حاکمیت طالبان بر ضرورت مبارزه مشترک همه نیروهای دموکرات ، ملی و ترقیخواه تاکید نموده و پیروزی های شورای اروپایی و همه اعضای حزب آبادی افغانستان را درانجام وظایف سترگ سیاسی و اجتماعی آرزو نمود .

در بخش پایانی نشست فراخوان کنفرانس عنوانی نیروهای ملی، مترقی و وطنپرست توسط رفیق داود کرنزی ، و قطعنامه کنفرانس توسط رفیق شیرمحمد سرشک به خوانش گرفته شد  و هر دو سند کنفرانس به اتفاق آرا به تصویب رسید .

رفیق سید طاهرشاه پیکارگر با ابراز رضایت از کار کنفرانس اروپایی ح آ ا که ساعت دوازده روز آغاز بود پایان آن را به ساعت هفت شام اعلام نموده و برای همه ساختارهای اروپایی حزب دربرآورده شدن تصامیم کنفرانس خواهان موفقیت گردید .

 

 

بامـداد ـ ۱/ ۲۲ـ۲۱۰۵

Copyright ©bamdaad 2022