برگه نشراتی « حقيقت در فیسبوک » متعلق به‌ حزب آبادی افغانستان نيست !

 

اطلاعيه حزب‌ آبادی افغانستان در باره تارنمای نامنهاد « حقيقت  برگه نشراتی شورای اروپایی حزب‌ آبادی افغانستان* »

کميته رهبری حزب آبادی افغانستان با صدور مصوبه‌ شماره ( ۰۴) مورخ ۹ جدی ۱۴۰۰ خورشیدی خود به اطلاع اعضا و هواداران حزب آبادی افغانستان ، همه مراجع رسمی و احزاب سیاسی ، سازمان های همسو و علاقمندان می رساند که‌ درمطابقت با احکام‌ مصوبه شماره ۱۰۳ مورخ ۵ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی دارالانشای حزب آبادی افغانستان ، تارنمای حقيقت که‌ خود را بنام « برگه نشراتی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در فیسبوک» معرفی می ‌نماید مربوط به‌ حزب آبادی افغانستان نبوده‌ ، بدون فیصله مقامات رهبری حزب ایجاد گردیده و فعالیت های نشراتی آن ممثل سياست ها و مشی جاری و درازمدت حزب ما نمی باشد. حزب آبادی افغانستان خود را در مسوولیت نشراتی این برگه خصوصی شریک نمی داند و تداوم فعالیت آنرا بنام حزب آبادی افغانستان غیرمجاز می ‌خواند. از این رو از گرداننده گان گروه فیس ‌بوکی مزبور تقاضا می گردد تا از کاربرد نام حزب آبادی افغانستان در برگه یاد شده‌ خودداری نموده‌ ، و فعاليت های گروهی خويش را با هر نام و عنوان دیگر دنبال‌ نمايند.

 

*

https://www.facebook.com/groups/Faizomar

 حقیقت  برگه نشراتی شورای اروپایی ح .آ .ا .در فیسبوک

 و یا :

حقیقت برگه فیسبوکی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد ـ زنده گی سازمانی ـ ۱/ ۲۲ـ۱۰۰۱

Copyright ©bamdaad 2022