مفهوم برخورد سیاسی حزب آبادی افغانستان با مسایل

صادق روزبه

رفیق پروفیسور داکتر محمد داوود راوش رییس حزب آبادی افغانستان ، ضمن صحبت علمی  و پرمحتوای شان در سیمیتار آموزشی مورخ ۳۱ ثور ۱۴۰۰ خورشیدی ، که به اشتراک مسوولین آموزش سیاسی و تبلیغ کمیته های ولایتی و شهر کابل حزب آبادی افغانستان در دفتر مرکزی حزب دایر گردیده بود ، گفتند : « حزب آبادی افغانستان نسبت به مسایل ملی، منطقوی و جهانی برخورد سیاسی می نماید.»

حزب آبادی افغانستان برخورد سیاسی با مسایل را ، طور ذیل مطرح می نماید:

برخورد سیاسی حزب آبادی افغاننستان ، با مسایل ملی، منطقوی و جهانی، دیدگاه ، موقف و نظر بنیادی حزب ما را نسبت به اعم مسایل بر پایه حفظ استقلال، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و رعایت منافع ملی بیان میدارد ، برخورد سیاسی حزب آبادی افغانستان نسبت به مسایل ملی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر پایه حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم ما استوار می باشد .

 حزب آبادی افغانستان ، دفاع ازحقوق و آزادی های دموکراتیک کارگران، دهقانان، کسبه کاران ، پیشه وران، روشنفکران، تجار ملی ، جوانان، زنان و تمام لایه های اجتماعی کشور را ، از وظایف و اهداف خود می داند که برای  تحقق این اهداف و وظایف، در روشنی برنامه این حزب مبارزه می نماید.

 حزب آبادی افغانستان، جنگ چهار دهه گذشته را در کشور، جنگ تحمیلی علیه مردم ما می داند که از طریق استخبارات منطقه تا حال حمایت شده و این جنگ تحمیلی  و نیابتی تا اکنون ادامه داشته و از مردم ما قربانی گرفته و می گیرد و تلفات بیشمار جانی و خسارات فراوان اقتصادی را بر مردم و کشور ما وارد نموده و می نماید.  

حزب آبادی افغانستان، از ختم جنگ، قطع فوری خون ریزی در کشور، آتش بس دایمی، ایجاد فضای اعتماد ، مذاکرات و توافق سیاسی طرف های درگیر ، تامین صلح عادلانه، پایدار وسراسری در کشور ، حمایت می نماید و راه حل نظامی قضیه افغانستان را رد نموده و مردم افغانستان را مانند سایر مردمان جهان شایسته صلح و زنده گی شرافتمندانه دانسته و حق آنها می داند تا  مردم ما ، مانند مردم کشور های دیگر در صلح، رفاه و خوشبختی زیست نمایند.

حزب آبادی افغانستان ، از استقرار نظام سیاسی دموکراتیک در کشور بر اساس انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک، حمایت می نماید . حزب ما از انتخابات بحیث پروسه ملی و دموکراتیک از ریاست جمهوری تا شاروالی ها ، پشتیبانی می نماید. حزب ما برای رسیدن به قدرت سیاسی از طریق انتخابات آزاد، دموکراتیک ، عادلانه و شفاف و یا  برای شریک شدن در قدرت سیاسی از طریق حمایت یک کاندید مورد نظر در انتخابات ، حمایت می نماید. 

حزب آبادی افغانستان، حفظ و دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور را از وظایف تاخیر ناپذیر خود می داند و دراین راه تا پای جان مبارزه خواهد نمود . در شرایط دیروز، امروز و فردا ی کشور که نیروهای قهرمان قوای مسلح ما از مردم و میهن عزیز ما جانبازانه حراست و دفاع نموده و می نمایند ، قربانی داده و میدهند و حماسه های مانده گار آفریده و می آفرینند ، حزب ما از فعالیت های دفاعی و امنیتی آنها که باعث شکست پلان های شوم دشمنان  مردم وکشور ما گردیده و می گردد، حمایت نموده و می نماید ، روحیه ملی ، مردم دوستانه ، وطندوستانه و استقلال طلبانه و فداکارانه  آنها را در طول تاریخ، حمایت می نماید.

حزب آبادی افغاننستان ، با احزاب و سازمان های سیاسی و ترقی خواه و همسوی کشور بر پایه اصول و موازین پذیرفته شده حزبی و سیاسی برخورد می نماید . حزب ما با رعایت و حفظ این اصول و موازین از تفاهم و مذاکرات روی  دستیابی به اتحاد ها، وحدت ها، ایتلاف ها  و ایجاد جبهه ملی و دموکراتیک نیروهای ملی، دموکراتیک و تحول طلب کشور ، به هدف درک و تحقق خواست و ضرورت شرایط موجود سیاسی  کشور، حمایت و پشتیبانی می نماید.

حزب آبادی افغانستان، از قانون اساسی دموکراتیک ، تفکیک قوای سه گانه و تسجیل حقوق و وجایب دولت ، اتباع و جامعه  در قانون اساسی ، قانونمند شدن تمام عرصه های زنده گی مردم و جامعه ، تطبیق یکسان قانون بالای همه ، ارتقای لازم آگاهی مردم از مواد قانون اساسی  و مسوولیت های افراد و ارگانهای دولتی و لزوم رعایت قانون اساسی توسط مردم و ارگانهای دولتی ، حمایت می نماید.

حزب آبادی افغاننستان، از منافع ملی کشور، حقوق ، آزادی ها ، خواست ها و نیازهای اساسی مردم در جامعه حمایت می نماید ، برای تحقق آنها از هرنوع تلاش و مبارزه دریغ نکرده  و دست یابی مردم را به حقوق  وآزادی های قانونی ، طبیعی و مشروع شان یک امر تغییرناپذیر دانسته ، عدول و نادیده گرفتن این حقوق و آزادی های مردم قابل قبول نموده و حزب ما برای کاهش فقر، بیکاری و کاهش فاصله میان فقر، ثروت و قدرت در جامعه مبارزه می نماید .

حزب آبادی افغاننستان ، اجماع ملی کشور را شامل بزرگان تمام ملیت ها، اقوام و قبایل با هم برادرافغانستان ، شامل رهبران احزاب سیاسی ملی ، دموکراتیک وترقی خواه کشور ، سازمانها ، جامعه مدنی و نمایندگان واقعی تمام لایه های اجتماعی کشور می داند. اجماع ملی باید فکر و تلاش های خود را روی حمایت از نظام جمهوریت، قانون اساسی و ارزش ها ی دموکراتیک آن و دست آورد های دودهه گذشته ، آشتی ملی ، حمایت از نیروهای ملی دفاعی  وامنیتی کشور، روی حفظ استقلال، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور،  روی ختم جنگ ، قطع  فوری خون ریزی در کشور ، آتش بس دایمی ، جمع آوری سلاح ووسایل جنگی افراد غیر مسیول ،  ادغام  افراد مسلح مخالف دولت در قوای مسلح کشور ، جلوگیری از مداخلات بیگانگان در امور داخلی کشور ،  متمرکز سازند.

حزب آبادی افغانستان، باورمند است که بحران کنونی در کشور راه حل نظامی نداشته . حزب ما در کنار سایر نیروهای ترقی خواه کشور ، در کنار مردم افغانستان ودر کنار نیروهای صلح دوست منطقه و جهان از حل سیاسی بحران افغانستان حمایت می نماید و حزب ما حق دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور را برای خود ، نیروهای ترقی خواه و مردم شریف افغانستان   محفوظ می دارد.

حزب آبادی افغانستان، از حقوق وآزادی های قانونی ، طبیعی و دموکراتیک مردم ، از بهبود حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ، از فرهنگ صلح ، دوستی، آشتی ملی ، همدیگر پذیری، پلورالیزم سیاسی ، از برنامه اقتصادی و اجتماعی مردم محور، از تقویت روحیه ملی ، وطندوستی و مردم دوستی در جامعه بویژه جوانان ، حمایت نموده  و  علیه تعصبات سیاسی ، قومی ، سمتی، لسانی، مذهبی، علیه جنگ ، تروریزم ، خشونت و جرایم سازمان یافته ،  علیه هر نوع فساد، مواد مخدر وقاچاق انسان ،مبارزه نموده و برای اعمار جامعه دموکراتیک که خوشبختی و سعادت هر انسان را تضمین نماید ، تلاش و مجاهدت خواهد نمود

 حزب آبادی افغانستان باورمند است و وظیفه خود می داند تا زمانی که مردم ما به صلح واقعی، عادلانه و صلح برای همه دست نیافته، تا زمانیکه مردم ما خوشبختی و سعادت واقعی را در زنده گی خود عملاْ احساس نکنند ، اعضای حزب آبادی افغانستان حق ندارند که خود را خوشبخت و سعادتمند احساس کنند.    

حزب آبادی افغانستان ، از صلح ، امنیت و ثبات پایدار و سراسری در افغانستان ،  منطقه  و جهان حمایت نموده ، با جنگ ، تروریزم ،  تولید ، ذخیره و استعمال سلاح های هستوی و کشتار جمعی مخالف بوده ، از مبارزات آزادیبخش ملی در کشورهای آسیایی ، افریقایی و امریکای لاتین ، از حقوق ، آزادی و حق تعین سرنوشت مردمان تحت ستم جهان پشتیبانی نموده و از حل سیاسی تمام قضایای ملی، منطقوی و جهانی تحت نظارت سازمان ملل متحد حمایت  و راه حل نظامی تمام قضایا را  در جهان رد می نماید.

حزب آبادی افغانستان ، احترام به استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و منافع ملی را بنیاد و اساس حل  تمام  قضایای ملی کشور می داند. به همین ترتیب احترام به استقلال ، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی کشور های منطقه و جهان  را احترام گذاشته و راه  های حل سیاسی را برای تمام مسایل منطقوی و جهانی ، حمایت می نماید.  

 حزب آبادی افغانستان ،  از ارتقای نقش سازمان ملل متحد و فعال شدن این سازمان در حل قضایای منطقوی و جهانی بدون تحمیل  فشار قدرت های بزرگ  برسازمان ملل متحد ، با درنظر داشت حق تعین سرنوشت خلقها ، احترام به استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ها ، حمایت می نماید.

بحران شرق میانه  که از جنگهای شش روزه جون (۱۹۶۷ م )  با تجاوز نظامی حکومت اسراییل بر خاک و سرزمین های خلق فلسطین و کشورهای عربی آغاز شده و با تاسف این  بحران نه تنها تا حال حل نگردیده بلکه با انکشافات منفی و خطرناک آن مواجه بوده و ادامه  دارد  و جنگ ۱۱ روزه  می ۲۰۲۱ م  میان مردم فلسطین و حکومت اسراییل که با تلفات جانی و خسارات بزرگ مالی همراه بود،  ازتشدید و  ادامه این بحران نماینده گی می کند که بوساطت دولت مصر آتش بس تامین و این جنگ پایان یافت.

حکومت های اسراییل از جون سال (۱۹۶۷ م ) تا اکنون بدون رعایت فیصله های شورای امنیت به کار شهرک سازی در سرزمین های اشغالی فلسطین ادامه داده  و اتباع خود را در آن شهرک ها مسکن گزین می سازند که این عملکرد حکومت های اسراییل حاکی از موقف تجاوزگرانه و عدم تمایل آنها به حل صلح آمیز بحران شرق میانه بوده و هر روز این بحران را  وارد پیچیده گی ها ی بیشتر می سازند.

حزب آبادی افغانستان از حل سیاسی بحران شرق میانه مبتنی بر رعایت فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط حکومت اسراییل،  پایان اشغال سرزمین های فلسطین ، خروج کامل اسراییل از  تمام سرزمین های اشغالی فلسطین ،  بازگشت اسراییل به سرحدات قبل از جون ۱۹۶۷ م ، ایجاد دولت مستقل فلسطین  و به رسمیت شناختن آن توسط حکومت اسراییل  و احترام به تمام حقوق و آزادی های مردم ودولت مستقل فلسطین، حمایت می نماید.

حزب آبادی افغاننستان، در روشنی برنامه خود ، از حل سیاسی تمام مسایل ملی، برپایه استقلال، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و منافع ملی مردم افغانستان ، از حل سیاسی مسایل منطقوی و جهانی برپایه  اصول و موازین  پذیرفته شده بین المللی  و رعایت حقوق و آ زادی ها ، خوا ست ها و نیازهای اساسی مردم جهان ، حمایت می نماید.

 

بامداد ـ سیاسی ـ ۲/ ۲۱ـ ۱۹۰۶

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021