یادداشت سردبیر تارنمای بامـداد

رفقا و دوستان ،

خواننده گان وهمکاران گرانقدر تارنمای بامـداد ،

درچند هفته گذشته نسبت یکسلسه معاذیر درفعالیت های تارنما سگتگی رونما گردیده و چنانکه لازم بود تارنما نتوانست نشرات نماید.

خوشبختانه که تارنما باردیگردرهمان خط اندیشه وی و مسوولیت سیاسی به فعالیت نشراتی خویش ادامه داده ، منحیث سخنگو و زبان حزب آبادی افغانستان ، وتکیه گاه نیرومند رهروان وهواداران جنبش دادخواهی کشور منحیث یک رسانه دموکراتیک و مردمی متعهد به آرمان های تجدد ، روشنگری و دادخواهی نشرات مینماید.

ازهمکاران گران ارج صمیمانه دعوت مینماییم تا به همکاری های صمیمانه خود با تارنمای شان ادامه داده ، اندیشه ها واندوخته هایشان را از اینطریق در خدمت علاقمندان قراربدهند .

رفقای ارجمند ،

کارهای زیادی هنوزدرپیشروست. امید هموندان و کارشناسان حزب ، بخصوص کمیته های ولایتی و سایرسازمانهای محلی واختصاصی حزب چون سازمانهای جوانان و زنان اندیشه ها و اندوخته های شانرا بصورت گسترده و فعال دراختیار تارنمای بامداد قرارداده و از اینطریق دستاوردهای شان در خدمت وهمراهی بامردم را همرسانی نمایند.

 

با درود های رفیقانه

دکتراسد محسن زاده

سردبیر تارنمای بامداد ، ارگان نشراتی حزب آبادی افغانستان

 

۲ جوزای ۱۴۰۰ خورشیدی

 

بامـداد ـ ۲/ ۲۱ـ ۲۴۰۵

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021