پیام تسلیت و همدردی حزب آبادی افغانستان بمناسبت درگذشت رفیق علی خاوری، صدر حزب توده ایران

 

رفقای عزیز!

با اندوه فراوان خبر درگذشت رفیق علی خاوری، صدرحزب توده ای ایران را بدست آوردیم .

علی خاوری منحیث شخصیت برجسته سیاسی و انقلابی تاریخ معاصر ایران، از شمار مبارزان آگاه ، پرتلاش ، مبتکر و سازمانده برازنده سیاسی درایران، منطقه و جهان ما بود . شناخت و پیوند او با رهروان جنبش چپ درافغانستان صمیمانه وعمیق بوده ، رفیق خاوری همیشه درکنار مردم و دادخواهان افغان قرارگرفته و به همین مناسبت او مورد احترام و ستایش نیروهای دادخواه و تجدد پسند افغانستان قرارداشت.

با شناخت از کار و پیکار شجاعانه حزب برادر، حزب توده ایران به  نیکویی میدانیم که او قریب به هشتاد سال عمراگاهانه و پرتلاش خود را در مبارزه علیه استبداد، بی عدالتی ، استثمار و امپریالیزم  وقف نموده ، برای لحظه ایی هم از آرمان های انسانی و عدالتخواهانه حزبش پا پس نکشیده ، و فراز و فرودهای حزب توده ایران و جنبش چپ ایران را شجاعانه همراهی کرده است .

از دید ما سهم  و خدمات او دربازسازی تشکیلات حزب توده ایران ، راه اندازی مباحث سیاسی و ایدیولوژیک ، فعالیت های رسانه ایی ، گشایش رادیو زحمتکشان ایران ، همکاری با احزاب وسازمان های چپ  ایران ، منطقه و جهان فرموش ناشدنی  میباشد.

رفقای گرانقدر،

حزب آبادی افغانستان دراین  اندوه بزرگ درکنار شما رفقای گرانقدر قرارداشته ، همبستگی و همدردی عمیق خود را با حزب توده ایران و نیروهای دادخواه و ترقی پسند آنکشور ابراز می‌ کند. آنچه از رفیق خاوری به یادگار مانده است ، میراث گرانبهایی برای همه دادخواهان منطقه در مبارزه در راه صلح ، عدالت، و دموکراسی، و رهایی انسان از یوغ ستم و استبداد میباشد.

درگذشت رفیق خاوری را به همرزمان او، به‌ ویژه کمیته‌ مرکزی حزب  برادر، حزب توده ایران،  اعضا  و هواداران حزب ، مردم وعدالت‌ خواهان ایران تسلیت گفته ، یاد او را گرامی داشته و راهش را پر رهرو میخواهیم .


زنده باد دوستی میان حزب آبادی افغانستان و حزب توده ایران !

 

داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

کابل ـ افغانستان