گزارشی از اجلاس مشترک هیات اجراییه « ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان» و ‌کمیته تدارک حزب واحـد

 

امروز شنبه ۶ مارچ سال ۲۰۲۱ مصادف به ۱۶ حوت سال ۱۳۹۹ حوالی ساعت دوبجه به وقت افغانستان اجلاس مشترک هیات اجراییه ایتلاف احزاب ، سازمان های سیاسی و شخصیت های غیرمتشکل ملی ، دموکرات و ترقیخواه افغانستان و کمیته تدارک حزب واحد با یک اجندای مشخص تحت ریاست محترم دیپلوم انجینر عبدالظهور رزمجو در شهر کابل دایر گردید.

دراین جلسه اکثریت قاطع اعضای هییات اجراییه و کمیته تدارک حضور داشتند .

در مقایسه با جلسات قبلی ایتلاف چانه زنی ها و بگومگو های زیاد وجود نداشت چون همه اشتراک کننده گان جلسه خواهان ایجاد یک حزب واحد سراسری هستند.

دربحث ها دوستان محترم هریک : رزمجو ، جبارخیل ، هاشمی ، حفیظی، داکتر کیوان ، آرین ، ملوک ساپی ، داکتر اصغرخیل منگل ، داکتر ثابت و صدیقی افغانیار پیرامون گزارش کمیته تدارک ، توسعه کمیته تدارک و محوریت یک حزب راجستر شده ، و یا چند حزب راجستر شده به بحث پرداختند .

در نهایت چنین فیصله شد :

کمیته تدارک توسعه داده شود و اگر حزب راجستر شده دیگری الی تدویر کنفرانس وحدت ( تاریخ بعداْ اعلان میگرد ) وجود نداشت به محوریت و یا در چوکات حزب ملی وطن الی اخیر برج حمل سال ۱۴۰۰ به طرف حزب واحد خواهیم رفت .

درمورد نام حزب آینده ، اساسنامه ، مرامنامه ، رهبری واحد و رییس حزب آینده در جلسات بعدی به توافق خواهیم رسید.

نماینده حزب آبادی افغانستان محترم آرین صاحب بازهم پیش شرط ادغام تشکیلاتی را مطرح کرد اما در کار ایتلاف سهم فعال خود را حفظ خواهد کردند این موضوع برای اکثریت اعضای شامل ایتلاف قابل درک است.

اجلاس بعد از دو ساعت جرو بحث در فضای صمیمانه و توافق نظر کامل خاتمه یافت .

با عرض ادب و حرمت

سکرتریت کمیسیون وحدت

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۳/ ۲۱ـ ۰۶۰۳

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021