گامی برای انجام مسوولیت های تاریخی

صادق روزبه

نیروهای ملی، دموکراتیک و ترقی خواه کشور که برای آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی ، در گستره تاریخ کشور فعالانه مبارزه می نمایند، اتحاد، همبستگی و وحدت  شان را یکی از خواست ها و نیازمندی های بزرگ شرایط  کنونی تاریخ کشور دانسته و برای تحقق این خواست تاریخی، تلاش  می نمایند تا در برابر آن پاسخ مثبت و روشن ارایه نمایند. 

مبارزه برای تحقق آرمانهای شریفانه و انسانی مردم که از وظایف تغییر ناپذیر این نیروها بشمار می رود ، مستلزم اتحاد، همبستگی و وحدت آنها بوده و پیروزی این نیروها در مبارزه عادلانه به هدف ترقی و سعادت انسان ، وابسته به همبستگی و وحدت این نیروها در میدان مبارزه بوده و خواهد بود.

ما مسرت فراوان داریم که در نتیجه تلاش های دوامدار این نیروها که بمنظور تامین همبستگی و وحدت نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان طی مدتی صورت گرفت، سرانجام این نیروها موفق به ایجاد جبهه همبستگی گردیدند و صفحه جدیدی از کار و مبارزه مشترک را در تاریخ سیاسی کشور گشودند.

صدور اعلامیه جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان در دلو ۱۳۹۹ ، بخوبی بیانگر آنست که این نیروها وضیعت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و نظامی کشور را در شرایط کنونی با دقت و احساس مسوولیت های تاریخی خود همه جانبه مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و راه بیرون رفت کشور و مردم را از بحران های موجود ، درست ارایه  و تصمیم تاریخی اتخاذ نمودند که با مبارزه مشترک می توانند ، مسوولیت های تاریخی خود  را در برابر مردم ، کشور و تاریخ بخوبی، ایفا نمایند.

در آعلامیه آمده است :« درچنین برهه زمانی که افغانستان وارد حساسیت تاریخی خویش گردیده است،جبهه همبستگی به هدف دفاع از روند مردم سالاری ، تحکیم ، اصلاح و تکامل نظام در راستای توسعه را به عنوان الزامیت تاریخی درک نموده است و سایر نیروهای ملی را به روند گفت و گوهای سازنده در جهت نیل به اهداف یاد شده فرا می خواند.»

اکنون زمان آن فرارسیده تا سایر نیروهای ملی ، دموکرات و تحول طلب کشور که تا هنوز به این روند نپیوسته اند ، مسوولانه اندیشیده و بمنظور ایفای مسوولیت های تاریخی شان که در برابر مردم و میهن دارند، با این روند هم گام شوند. زیرا افغانستان خانه مشترک تمام مردم و نیروهای ترقی خواه آن بوده و با دشمن مشترک ، مواجه می باشند.

مبارزه مشترک علیه دشمن مشترک که همانا عقب مانده گی گسترده و جهل دیر پاست که در طول سالهای متمادی مردم و جامعه ما را تهدید نموده و دستیابی به پیروزی در برابر این دشمن مشترک ، خواهان مبارزه مشترک تمام نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان  می باشد.

احزاب و سازمانهای ملی، دموکراتیک و ترقی خواه کشور قبل از آن که وارد جبهه دموکرات و تحول طلب افغانستان گردند، بحیث سازمانهای های مستقل سیاسی کشور فعالیت جداگانه داشته و از واقعیت های سیاسی کشور بشمار می رفتند.

امروز این نیروها کنار هم آمده و متعهد گردیده اند تا با اشتراک دیدگاه های شان نسبت به مسایل سرنوشت ساز کشور « جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغانستان » را پایه گزاری و گامی بسوی انجام مسوولیت های تاریخی خود ، به پیش گذارند.

حزب آبادی افغانستان بحیث یکی از اعضای این جبهه ، جداْ می خواهد تا آن روزی نیز فرارسد که در نتیجه تلاش های مشترک ، جبهه همبستگی نیروهای دموکرات و تحول طلب افغاننستان، با کسب موفقیت ها، تجارب مثبت و گرانبها در راستای مبارزه مشترک ، به ایجاد حزب واحد موفق گردد و به جای پلاتفرم موجود این جبهه که احزاب و سازمانهای همسو و برادر را با حفظ استقلال ایدولوژیک و داشتن برنامه و اساسنامه های جداگانه گردهم بسیج ساخته  و رعایت این پلاتفرم را بر آن ها را الزامی می سازد، با تدوین برنامه و اساسنامه واحد، حزب واحدی را از تشکل جبهه ، ایجاد نماید وبا ایجاد حزب واحد و آدرس واحد، مصدر خدمات بیشتتر وهدفمند تر به مردم و کشور عزیز ما افغانستان گردیده و تاریخ کشور ما  شاهد گام بزرگتردیگری در عرصه سیاسی باشد و پرچم حزب واحدی را بر تارک پیروزی ، در اهتزار آورد.

 

بامـداد ـ سیاسی ـ ۱/ ۲۱ـ ۲۷۰۲

استفاده ازمطالب بامداد با ذکرماخذ آزاد است.

Copyright ©bamdaad 2021