بنام افریدگار جهان

پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان 

 

 با تألم وتأسف عمیق قلبی اطلاع حاصل نمودایم که مادر رفیق محترم نورالدین نظامی مسوول اسناد ارتباط وعضوکمیته اجراییه شورای المان بدرودحیات گفتند. بدینوسیله به نماینده گی ازاعضای شورای المان وسایر اعضای حزب مردم افغانستان درکشور المان ، تاءثرات عمیق خویشرا به رفیق نظامی ومتباقی اعضای خانواده مرحومه تقدیم د اشته
واز درگاهء ایزد متعال صبرجمیل ارزو نموده وبرایش بهشت برین مسیلت مینمایم.

اسد رهیاب

رییس شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان