حزب مردم افغانستان
شورای اروپایی
 
پیام تسلیت به مناسبت  وفات مادر گرامی رفیق نور الدین نظامی عضو کمیته اجراییه  
ومسوول ویب بلاک شورای کشوری آلمان
 
بادرد ودریغ مادر رفیق گرامی نورالدین نظامی عضو کمیته اجراییه شورای کشوری آلمان حزب مردم  افغانستان ومسوول ویب بلاگ پر درخشش شورای آلمان بنا بر مریضی داعی اجل را لبیک گفت.
 
روانش شاد !
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که این رویداد وارده را سخت دردناک واندوه گین می داند ، ، گرمترین تسلیتهای خود را به رفیق گرامی نور الدین نظامی ، خانواده ودوستان آن شادروان ابراز می دارد. به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین و به بازمانده گان صبر ، پایداری  واستقامت آرزو می داریم .
 
کاوه کارمل 
رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان