با دریغ و تأسف فراوان از وفات درد ناک والده گرامی رفیق ولی زلمی عضو شورای کشوری حزب مردم افغانستان در انگلستان  اگاهی یافتیم . شورای کشوری اتریش حزب مردم  افغانستان  خود را در این اندوه شریک دانسته و برای رفقای  گران ارج عبدالولی زلمی , وحیده حان زلمی  , محمد ولی و همه اعضای  خانواده عزیز شان  مراتب تسلیت عمیق خود را ابراز میدارد . برای آن مرحومه بهشت برین و برای همه باز مانده گانشان صبر و شکیبائی  آرزو می نما یم
 

فاضل دلزاده
رئیس شورای کشوری اتریش حزب مردم افغانستان