پیام تسلیت 
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
به مناسبت مرگ نا بهنگام افسر سرسپرده جناب عتیق الله 
خسربره رفیق عارف عرفان  رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان
 
بادرد ودریغ عتیق الله  یک افسر ورزیده وسر سپرده خسره بره ای رفیق عارف عرفان رییس شورای کشوری انگلستان حزب مردم افغانستان نسبت سکته ای قلبی  چهره به نقاب خاک سپرد! روانش  شاد!
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالیکه خود را با این اندوه وارده شریک می پندارد ، گرمترین تسلیتهای خود را به رفیق عارف عرفان وخانواده گرامی شان ابراز می دارد.
 به آن افسر پیوسته به ابدیت ، بهشت برین وبه بازمانده گان صبر وپایداری آرزو می دارد . 
 
کاوه کارمل 
رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان