پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

به مناسبت مرگ بانو بی بی حاجی حوریه

 

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تسلیت های گرم و صمیمانه خود رابه مناسبت مرگ بانو بی بی حاجی حوریه خاله رفقا: داکتر رابعه احمدی عضو شورای مرکزی حزب مردم افغانستان ، جلیل رشید ، هارون رشید ، نفیسه انگار و نیک محمد میاخیل  ابراز می دارد. به آن بانوی خفته در خاک بهشت برین وبه بازمانده گان صبر، پایداری وتحمل آرزو می دارد.

 

کاوه کارمل

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۱۰۰۹