پیام تسلیت وهمدردی کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستانبا تاسف واندوه فراوان یکی از شخصیت های نیک نام جنبش مترقی وعدالتخواه کشور رفیق محمود کارگر، بنا برمریضی که داشت زنده گی را پدرود گفت وبه ابدیت پیوست.

روحش شاد وبهشت برین جایش باد.
شادروان محمود کارگراز پیشگامان جنبش کارگری ، مبارز فعال وپیگیر راه عدالت و انسانیت بود که تمام زنده گی پربار خویش را دراین راه بخاطرتحقق آرمان‌های طبقه کارگر وسعادت وخوشبختی انسان زحمتکش وقف نمود.
وی زمانیکه بحث رییس تصدی ملی بس ایفای وظیفه می ‌نمود در تنظیم امور تصدی ملی بس نقش و تاثیرسازنده و برجسته داشت.
روانشاد محمود کارگر انسان نهایت شریف، صمیمی و خدمتگذار مردم بود.
کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان عمیقترین تسلیت وغمشریکی خویش را به خانواده و فرزندان مرحومی ابراز داشته ، برایشان صبر وشکیبایی آرزو می نماید
درودبه روان پاک محمود ‌کارگر!
روحش شاد و یاد وخاطره اش جاویدان باد!عبدالرحیم لطیف زی
مسوول کمیته کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۴/۲ـ ۱۶۰۶

Copyright ©bamdaad 2024