پیام همدردی و تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

یک باردیگر یکی ازخوشنام ترین وشجاع ترین رهبران تاریخی جنبش دادخواهانه افغانستان دربیشترازنیم قرن اخیرما را ترک گفت وبه ابدیت پیوست. رفیق نور احمد نور، علیرغم منشا اجتماعی بالایی، بادرک ازاوضاع نیم قرن پیش افغانستان ، باپذیرش راه مبارزه برای رهایی زحمتکشان تا آخرعمردر راه برگزیده خود در کنار زحمتکشان کشوربامتانت، دلیری، وقف و آگاهی کامل مبارزه کرد. سراسرزنده گی رفیق نوراحمد نورمشحون از اراده آهنین درراه رهایی زحمتکشان کشوربرپایه آگاهی انقلابی است. مشخصه اصلی زنده گی بیشتراز نیم قرن رفیق نوراحمد نور در مبارزه دادخواهانه صداقت و پایداری و وفاداری به اندیشه های پیشرو دوران ما بوده است. رفیق نور احمد نورمردی سخت کوش، متواضع، صمیمی و بسیار شجاع بود. درمبارزات اپوزیسیونی ودرهنگام قدرت یکی ازتکیه گاه های اساسی حزب بود. او دربحرانی ترین حوادث تشکیلات سراسری حزب دموکراتیک خلق افغانستان را رهبری کرد و درتوسعه صفوف و اعتلای نقش حزب دموکراتیک خلق افغانستان درجامعه ما نقش اساسی داشت. مسلماً زنده گی سیاسی رفیق نوراحمد نور مانند هرسیاست گذارو مبارز دیگری ازفراز و نشیب های ناگزیری که درجریان مبارزه واقع می شود، مبرا نبوده است. اما نقش پررنگ و قاطع نوراحمد نور درزمینه تشکیلاتی دشمنان حزب و مردم راعصبانی ساخته و درهر زمانی کارزارتبلیغاتی را علیه او بارها براه انداختند. چنانکه همین تلاش ها تا اکنون با شیوه جنون آمیزاستخباراتی ادامه دارد ولی همه این تلاش های مذبوحانه دربرابرحقیقت شخصیت پرابهت رفیق نور چون پارچه یخ دربرابردرخشش آفتاب حقیقت زایل می شود.  رفیق نوراحمد نوربعد ازسقوط حاکمیت مردمی درافغانستان با جدیت و صداقت تمام درجهت گردهم آوردن نیروهای پراگنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان ازهیچگونه تلاشی دریغ نورزید و نقش بزرگی را درجهت پایه گذاری نهضت میهنی و نهضت فراگیردموکراسی وترقی افغانستان درکشورهای اروپایی ایفا نمود و فراتراز آن درهرقدم از ارایه مشوره های خردمندانه درجهت تامین وتحکیم اتحاد نیروهای ملی ومترقی ودرپیش گرفتن رویه پر از نرمش ومدارا و گذشت های اصولی درجهت وحدت عمل نیروی های پراگنده مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغاستان، دریغ نورزید. کسانی که رفیق نور را از نزدیک می شناسند شاهد تلاش های خستگی ناپذیراودر جهت رشد وتوسعه جنبش آزادی خواهانه ومترقی افغانستان و دفاع از وحدت صفوف آن بوده اند. نسلی ازمبارزان ترقی خواه و وطنپرست افغانستان دراروپا با صفات متعالی اخلاقی و صداقت و پایداری کم نظیر رفیق نوراحمد نوردرمبارزه به خاطرخوشبختی انسانها آشنا شده و درکناراین مبارزدیرین سال رزمیده اند. ازاین سالهای دشوارخاطرات گرانبهایی از ویژه گی های متبارزاخلاقی و انسانی رفیق نوراحمد نور در ذهن تک تک مبارزان سیاسی ترقی خواه افغانستان جاگرفته است. رفیق نوراحمد نور یک انسان منزه وبا تقوای سیاسی و اخلاقی بود. او نمونه موفق ودرخشانی ازنسلی است که با دشواری ها درنبرد بوده و فرازو نشیب های بیشماری را ازسرگذشتانده است وهیچگاهی ازپیروزی غره نشده وشکست نتوانسته است زبونش سازد.

جنبش آزادی خواهانه و دادمحورافغانستان با ازدست دادن رفیق نوراحمد نورکه یکی ازنورانی ترین وصادق ترین چهره ها و خدمت گزاران راه ترقی وعدالت اجتماعی بود، درسوگی سنگین نشسته است. شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان که افتخارداشت رفیق نوراحمدنوردر صفوف آن می رزمید وهیچگاهی مشوره های موثر و خردمندانه خود را ازما دریغ نمی کرد، درگذشت این اسطوره مبارزه انقلابی روزگارما و این مرد شریف وخردمند و فداکاررا به همه مبارزان راه ترقی وعدالت اجتماعی ، به همه اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به همه وطنپرستان و دادخواهان افغانستان و به همه مردم افغانستان ازصمیم قلب تسلیت می گوید وتعهد می سپارد که وصایای این مرد بزرگ خردمند وشجاع و صدیق را در مبارزه به خاطررهایی وخوشبختی مردم افغانستان درعمل چراغ راه خود قرارخواهدداد. مااطمینان داریم که نسل های بعدی به ویژه آنانیکه تشنه آزادی وداد وخرد خواهند بود، یاد و خاطره نوراحمد نوررا گرامی خواهند داشت. ما پرچم برافرشته نوراحمد نور را همچنان دراهتزارنگه خواهیم داشت.

یاد و یادواره پرشکوه ونام نامی نوراحمد نورگرامی باد!

 

داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

بامداد  ـ ۱/ ۲۴ـ ‍۰۹۰۱

Copyright ©bamdaad 2024