پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با تاثر فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترمه نسیمه رحمانی خواهر رفیق محترم صفت الله عملیار سکرترمسوول و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان داعی اجل را لبیک گفتند وبه ابدیت پیوستند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان در زمینه تسلیت عمیق خویش را ابراز نموده به محترمه بهشت برین و برای بازمانده گان ، دوستان و خانواده های محترم شان صبر جمیل آرزومند است۔

ما را دراین اندوه فامیلی خویش شریک بدانید.

با احترام ،


     عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۳۱۱

Copyright ©bamdaad 2023