پیام همدردی کمیته کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که بانو نسیمه رحمانی خواهررفیق صفت الله عملیارعضو کمیته حزبی ناروی ، سکرتر مسوول و معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان دراثر مریضی که عاید حال شان بود به جاودانگی پیوسته است .

ما اعضای کمیته حزبی ناروی حزب آبادی افغانستان خود را درغم بزرگ رفیق عملیارعزیز و خانواده سوگوارشان شریک دانسته در تحمل این اندوه برایشان صبرو تحمل آرزو مینماییم .

با حرمت فراوان،

 

سید افضل بهار

مسوول کمیته کشوری ناروی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۲ـ ۱۲۱۱

Copyright ©bamdaad 2023