اعـلان فـوتی

 

نسبت وفات نسیمه رحمانی خواهر صفت الله عملیار به اطلاع دوستان رسانیده میشود:

جنازه مرحومه فردا روز دوشنبه مورخ ۲۲ عقرب ۱۴۰۲ ساعت یک بعد ظهر درمسجدجامع عمرفاروق کارته ایشانی شهر مزارشریف ادا و بعد ازادای نمازبه هدیره آبایی شان به خاک سپرده میشود.

فاتحه گیری مرحومه روزسه شنبه ۲۳ عقرب ۱۴۰۲ بعد از ادای نمازصبح الی ساعت ۸:۳۰ درمسجد متذکره گرفته میشود.

فاتحه گیری زنانه درمنزل گل رحمن واقع کارته ایشانی شهر مزارشریف گرفته میشود.

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۲۱۱

Copyright ©bamdaad 2023