پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستانبا اندوه فراوان اطلاع گرفتیم که احمد جاوید حکیمی، خسربره رفیق داود کرنزی عضو کمیته مرکزی ، عضو شورای اروپایی ، مسوول شعبه وحدت وتفاهم شورای اروپایی وعضو کمیته حزبی کشوری المان  حزب آبادی افغانستان در خارج از کشور داعی اجل را لبیک گفته وبه رفته گان پیوستند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان با ابراز تاثرات عمیق خویش را در این اندوه شان شریک دانسته ،به رفیق کرنزی، خانم محترم شان وفامیل های محترم حکیمی  وکرنزی ابرازداشته ، برایشان ارزوی صبر وشکیبایی دارد۔

روح متوفا شاد وبهشت برین جایشان!


با احترام،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامداد ـ ۲۳/۲ـ ۲۶۱۰

 

Copyright ©bamdaad 2023