رفیق نورمنگل به ابدیت پیوست !

 

رفیق نورمنگل شخصیت با متانت ، خوش برخورد ، صمیمی و پابند به آرمانهای عدالت اجتماعی و سرفرازی انسان دیروز در اثر بیماریی که عاید حال شان گردید بود در کشور سوییس درگذشت .

مرگ نابهنگام و زودرس رفیق نورمنگل مایه اندوه و تاثر رفقا و دوستانش گردید.

 کمیته حزبی کشوری سویس حزب آبادی افغانستان مرگ نابهنگام رفیق نورمنگل را به برادرارجمند شان رفیق گرانقدر اسد منگل ، خانواده ، رفقا و دوستانش تسلیت گفته و در این غم بزرگ برای شان تحمل و شکیبایی آرزو میدارد .

 

سلیم سلیمی

مسوول کمیته حزبی سوییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۳ـ ۰۷۰۷

 Copyright ©bamdaad 2023