پیام تسلیت انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 

ازشمار دوچشم یک تن کم        ازشمار خرد هزاران بیش

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا به مناسبت وفات المناک مرحوم عبدالرحیم هاتف شخصیت بزرگ ملی، سیاسی واجتماعی افغانستان عمیق ترین مراتب تاثر وتاالم خویش را ابراز وبرای فامیل مرحومی، اقارب ، دوستان و هموطنان تسلیت تقدیم میدارد.

انالله وانا الیه راجعون

مرحوم هاتف به مثابه  یک تن از دانشمندان فکورافغان که به لسانهای دری ، پشتو،انگلیسی ، عربی و اردو آثار ،مقالات وترجمه های متعدد علمی دارد از شخصیت والا وهم جانبه برخوردار بود . مرحوم هاتف که فارغ فاکولته ادبیات پوهنتون کابل بود به حیث معلم واستاد درتربیه وپرورش فرزندان وطن سهم شایسته گرفت وبه مثابه شخصیت مترقی درگسترش ذهنیت منورانه جوانان و پرورش آنان به روحیه وطن دوستی ،مساعی زیاد را به خرچ دادد. ایشان در دوره دوازدهم شورای ملی به حیث وکیل منتخب مردم درولسی جرگه همراه باسایر وکلای دموکرات ومترقی به خاطرتحقق ارزشهای دموکراتیک مندرج در قانون اساسی وقت وعملی نمودن آرمانهای دموکراسی وآزادی سهم شایسته را ایفا نمودند.درسالهای هشتاد مرحوم هاتف به حیث شخصیت سیاسی واجتماعی با اعتبار در وظایف اجتماعی فراگیر وهمچنان درمسوولیتهای عالی دولتی به حیث معاون و سرپرست ریاست جمهوری جهت صلح ، ثبات و دستیابی به آشتی و گسترش دایره تفاهم و وفاق ملی وجلب دگراندیشان ومخالفین دولت وقت، مصدر خدمات بزرگ گردید.

شاد روان عبدالرحیم هاتف در دوره جمهوریت دوم افغانستان ریاست کمیته کار تسوید قانون اساسی را عهده دار بود که همراه باسایر شخصیت های علمی و حقوقی بعداز دو سال کارپیهم ومطالعه همه جانبه درآن شرایط  دشوار کشورما، یکی ازبهترین قوانین اساسی کشور را تسوید نمودند. جناب هاتف که ازپاسداران حاکمیت قانون ومدافع حق وحقیقت بود از تاسیس انجمن حقوقدانان درافغانستان استقبال وهمکاری مزید با انجمن نمودند. مرحومی ازتاسیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا استقبال ودرمارچ سال ۲۰۱۲ درکارسمینارانجمن درکشور هالند شرکت فعال داشتند و موصوف به مثابه شخصیت ملی ومبارزسابقه دار حقوق مردم ، کار آن سمینار را افتتاح وپیشنهادات سودمند را خاطر تبارز نقش وسهم اقلیت افغان دراروپا وتداوم تابعیت اول افغانان درکشورهای اروپایی متکی به معیار های مرسوم وقبول شده بین المللی ارایه کرد و درهمان مجلس عضویت افتخاری انجمن حقوقدانان افغان دراروپا را پذیرفت .                                 

 انجمن حقوقدانان  افغان دراروپا نام وخاطره این خادم صادق وطن و وفاداربه وحدت و وفاق ملی، برادری وبرابری میان اقوام وپیروان مذاهب مختلف را گرامی وجاویدان میخواهد. 

خادم چه دوطن وی څوک په صدق اومحبت        وطن یی  پس له مرگه  په  مد فن  فخرکوی

      

 بااحترام 

شورای رهبری رییس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

پوهاند دکتورغلام سخی مصئون

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۲۵۰۸