پیام همدردی کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با تاثر و درد عمیق اطلاع حاصل نمودیم که پدر بزرگوار رفیق عنایت پژوهان گردانی درسرزمین آبایی شان درولایت سمنگان ، از این دیرفانی رحلت نمودند وبه حق پیوستند۔
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان خود را در این اندوه بزرگ رفیق پژوهان گردانی و خانواده  سوگوارشان سهیم دانسته ، برای قبله گاه بزرگوارشان خلدبرین ، و برای بازمانده گان ، دوستان و نزدیکان شان صبرجمیل آرزو دارد۔.

با احترام،


عبـدالاحـد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۱۲۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023