پیام تسلیت شورای اروپایی حزب مردم افغانستان 

 به مناسبت مرگ کاکا،خانم کاکا، پسرو دخترکاکای رفیق رجبعلی کاظمی هموند شورای المان حزب مردم افغانستان!

با درد ودریغ  حبیب الله کاظمی،کاکا،حبیبه کاظمی خانم کاکا،غلام سخی کاظمی پسرکاکا  ومهدیه کاظمی دخترکاکای رفیق گرامی رجبعلی کاظمی هموند شورای اروپایی حزب مردم افغانستان بنا بر رویداد درد آور ترافیکی جان به جان آفرین سپردند.

روان همه ای شان شاد باد!

شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که این رویداد را یک  سانحه ویک حادثه دردناک می پندارد ، خود را با رفیق کاظمی غمشریک دانسته و با این وسیله تسلیتهای صمیمانه خود را به رفیق کاظمی ، دوستان و بازمانده گان آن به خاک خفته گان ابراز می دارد. بادرود

 

کاوه کارمل 

رییس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۶ ـ ۲۲۰۸