پیام غمشریكی كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم هالند 

 

خبر مرگ زودرس و نابهنمگام رفیق انجنیر سلطان احمد صدیقی برادر رفیق ارجمند پروفیسور داکترنثاراحمد صدیقی، كه به اثرحادثه نامیمون ترافیكی به وقوع پیوست ما را عمیقاْ متأثر و اندوهگین ساخت . 

ما اعضای كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم درهالند دراین اندوه بزرگ  خود را  شریک دانسته  به رفیق پروفیسور نثاراحمد صدیقی و سایر برادران گرامی  سلطان جان صدیقی فقید ، خواهران عزیزش، همسرمهربان و فرزندانش ، فامیلهای محترم صدیقی و واعظی و سایر دوستان و همرزمانش عرض تسلیت نموده و همدردی خویش را ابراز داشته برایشان صبر و شكیبایی آرزو داریم  . 

روح سلطان جان صدیقی این سلطان قلب ها خشنود و خاطرات اش جاویدان باد 

با عرض حرمت، 

حفیظ مصدق

مسوول كمیته حزبی حزب آبادی افغانستان مقیم در هالند

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۱۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023