پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


غم واندوه همسان دیگر پدیده ها جز از حیات اجتماعی ما بوده بناْ به هیچ وجه نمی توان از آن دوری نمود۔
با درد وتالم اطلاع گرفتیم که یکی از مبارزین راه حقیقت وعدالت و یکی از سرسپرده گان راه انسان زحمتکش کشورما و جهان رفیق انجنیرسلطان صدیقی به اثر حادثه ترافیکی چشم از جهان پوشید وهمه عزیزان،دوستان،رفقا و خانواده عزیز خودرا در ماتم نبود خود نشاند.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان در حالی که خود را در این اندوه جانکاه خانواده گی ایشان شریک میداند ، عمیق ترین تسلیت های خویشرا در زمینه به رفیق داکتر نثار احمد صدیقی واز طریق ایشان به تمامی فامیل های محترم شان ، دوستان وعزیزان شان تقدیم نموده  و برای همه شما عزیران صبر وشکیبایی آرزومند مینماید.
روان رفیق سلطان شاد و خاطرات اش جاودانه باد !
باحترام،


عبدالاحد شفیعی


مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۰۱۰۴

 Copyright ©bamdaad 2023