پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افعانستان


با ابراز درد و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم رفیق شعیب یکی ازرفقای سابقه دار حزب ویکی از رفقای معارف پرور وبعدا دیپلومات مجرب در کشورهندوستان به اثر مریضی طولانی وصعب العلاج که عاید حال شان گردیده بود ،در شهر Meppen کشور المان داعی اجل را لبیک گفت وبه رفته گان ما با نام نیک وایمانداری پیوست.
کمیته کشوری المان حزب آبادی  نبود شانرا برای جنبش روشنگری و ترقیخواهانه کشور یک ضایعه بزرگ دانسته ، بدینوسیله تسلیت عمیق خود  و رفقا را در زمینه برای رفقا ، دوستان و خانواده های محترم شان ابراز نموده ،خویش را در این اندوه فامیلی شان شریک میدانند۔


روان رفیق عزیزما  شعیب شاد وخاطرات َشان جاویدان باد!
با احترام،

عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۹۰۳

 Copyright ©bamdaad 2023