پیام تسلیت

 
فقدان شخصیت ملی و شناخته شده  کشور عزیز مان افغانستان ما وهمه دوستان را نهایت متالم و متاثر گردانیده است.

این شخصیت بزرگواربا اوصاف نیک انسانی فرهنگی فرهیخته ، شاع ونویسنده و ادیب دانا سیاستمدار و دولتمرد توانا ، مدبرومجرب که در جامعه ما ازشهرت و محبوبیت زایدالوصفی بر خورداربود اخیراً دارفانی را وداع نموده است.
محترم عبدالرحیم هاتف در زمان حیات حویش خـدمات نهایت ارزشمند و ماندگار را با  مسوولیت ، صلاحیت و صلابت درعرصه های معارف ، فرهنگ و ادبیات ، سیاسی  و اجتماعی ملی و مدنی انجام داده است که ثبت ثاریخ کشور ما میباشد.
وفات چنین رجل برجسته  ملی و اجتماعی  را یک ضایعه سترگ درکشور دانسته روانش را شاد و استدعا میداریم تا فردوس برین نصیب شان گردد. به بازماندگان اقارب و دوستان شان صبر جمیل آرزو منماییم.


از جانب:

سید اکرام پیگیر،سید نسیم میهنپرست،  انجینیرمحمد عزیز،  جنرال محمد حکیم سروری،  انجینیر احمدشاه سرخابی ،عبداله بهار، جنرال عزیز حساس ، جنرال سید کاظم ، فـرین محسنیان، حسین محسنی و رحمت حسن

 

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۴ ـ ۲۲۰۸