پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان


با اظهار تاثرعمیق اطلاع گرفتیم که یکی از رفقای صادق به امر حزب و انسان زحمتکش، و یکی از مبارزین راه حق وعدالت، حزبی با ایمان و مبارز نستوه رفیق دگروال نذیر حارث ، در عالم مهاجرت در شهر فرانکفورت  ـ المان به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود، داعی اجل را لبیک گفته وبه ابدیت پیوست.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با یادهانی از مبارزات قهرمانانه این رفیق بی بدیل درجنب نیروهای امنیتی کشور، خود را در این غم جانکاه فامیلی ،رفقا، وعزیزان ایشان شریک دانسته وعمیقترین تاثرات خویش را به مناسبت این ضایعه بزرگ ابراز مینماید.
روح رفیق ما شاد ، و خاطرات مبارزات ایشان در جهت رهایی انسان زحمتکش کشور از یوغ اسارت دشمنان مردم جاودانه باد!
 با اظهار همدردی،

 

 

عبدالاحد شفیعی ،

مسوول حزبی کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

 

 

 

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۲۳۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2023