پیام غمشریکی کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 


با درد وتالم فراوان وبا دریافت اطلاع نامیمون از رحلت زن  مبارز وبا دانش وهمدرد زحمتکشان و فعال قشر زنان زحمتکش کشورمان رفیق انیسه دهزاد اگاهی حاصل نمودیم.
کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان با نبود ایشان کمبود شانرا را درعرصه، مبارزات رهایبخش قشر زحمتکش زنان کشور احساس نموده ، عمیقترین تسلیت های خویش را به رفیق دهزاد عزیز وخانواده محترم شان و تمامی رفقا، و دوستان آنها تقدیم نموده ،روح رفیق ما را شاد وخاطرات شانرا جاودانه میخواهد۔
با ابراز همدردی،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۱۹۰۳

Copyright ©bamdaad 2023