پیام همدردی حزب آبادی افغانستان

 

با نهایت تأسف خبر مرگ نابهنگام رفیق انیسه دهزاد ـ وطنیار ، استاد پیشین دانشگاه کابل را دریافت نمودیم .

زنده یاد انیسه دهزاد ـ وطنیار، بانوی آگاه ، صمیمی و پرتلاش بوده ،خدمات پُرارجی را در تربیت نسل جوانان کشور، دفاع از حق وعدالت و بهزیستی انسان انجام داده است.

در حالی که خود را در این اندوه جانکاه شریک میدانیم ، عمیق ترین مراتب تسلیت مانرا خدمت رفیق بصیر دهزاد ، فرزندان و اعضای خانواده های سوگوار شان ابراز نموده ، برای آن مرحومی غفران و رحمت ، و برای بازمانده گان  صبر و شکیبایی آرزو داریم.  

با حرمت فراون،

 

پوهاند داکتر محمد داوود راوش

رییس حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۲ـ ۱۸۰۳

Copyright ©bamdaad 2023