بنام افریدگار جهان

  پیام تسلیت شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان

 

با تالم وتاسف عمیق قلبی اطلاع حاصل نمودایم که رفیق محترم محمد موسی اکرمی یکی از نخبه گان فعال سیاسی وشخصیت فرهنگی کشور در دیارغربت در کشور المان بدرودحیات گفتند. شادر روان محمد موسی اکرمی سالهای زیادی عمر حودرا به حیث صاحب امتیاز ومدیرمسوول جریده "وحدت" سپری نموده وازخود مضامین ارزشمند برای اعتلا وبهروزی مرد م زحمتکش افغانستان برای رسیدن به تفاهم ووحدت ملی وصلح سرتاسری درکشوریجا مانده است.جای ان درمیان قلم بدستان ، کشوردر اینده خالی بوده واماخاطرات ان درمیان هموندان وی زنده وجاویدان خواهدبود. دراینصورت اعضای شورای المان وسایر اعضای حزب مردم افغانستان درکشور المان ، تاءثرات عمیق خویشرا به فامیل مرحومی تقدیم د اشته واز درگاهء ایزدمتعال صبرجمیل ارزو نموده وبرایش بهشت برین مسیلت مینمایم.

 اسد رهیاب

 رییس شورای کشوری المان حزب مردم افغانستان

 

پیام تسلیت ـ بامداد۱۳/۲ ـ ۲۲۰۸