پیام تسلیت کمیته کشوری المان حزب ابادی افغانستان


با ابراز اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق عبدالغفور وحدت عضوبیروی اجراییه و دالانشا، حزب آبادی افغانستان به اثر مریضی که عاید حال شان گردیده بود در کشورهندوستان داعی اجل را لبیک گفته وبه رفته گان پیوستند۔
کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان نبود این شخصیت مبارز وپیشتاز را برای نهضت روشنفکری کشور یک ضایعه، جبران ناپذیر دانسته وعمیقترین  تسلیت واندوه  رفقا را در زمینه برای هیات رهبری حزب ، همرزمان  ،خانواده محترم وجمله عزیزان شان ابراز مینماید۔

روح رفیق وحدت ما شاد وخاطرات شان همیشگی وجاودان باد!
برای فامیل های محترم شان صبر وشکیبایی آرزومندیم.

با ابراز همدردی،


عبدالاحد شفیعی
مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۳/۱ـ ۰۸۰۳

 

Copyright ©bamdaad 2023