پیام شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات غلام دستگیر پنجشیری

 

دستگیرپنجشیری ازبنیادگذاران و رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان با زنده گی وداع کرد. دستگیرپنجشیری تمام عمرآگاهانه و شریف خودرا درراه بهروزی زحمتکشان افغانستان باصداقت واستواری وقف نمود وتاپایان زنده گی به آرمانهای والای مردم زحمتکش وفادارباقی ماند. اوخواهان زنده گی بهترو آبرومندانه تربرای مردم افغانستان بود وتاحد توان خود دراین راه گام نهاد. دستگیر پنجشری که یکی از هفت تن اعضای اصلی کمیته مرکزی منتخب کنگره بنیادگذارحزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، تا پایان فعالیت های سیاسی حزب درمقامات رهبری با کش و قوس ها باقی ماند. دستگیرپنجشیری باسرشت و پرورشی که دریک محیط فرهنگی یافته بود، درطول زنده گی فرهنگی خود خدمات برجسته ای راانجام داد. اونویسنده ای پرشورو شاعر بااحساس مردمی بود. امروزمردم افغانستان با درگذشت غلام دستگیرپنجشیری یکی ازفرهنگیان وسیاستمداران پاک نفس وخوش نیت خود را ازدست داد. خاطره ای را که اهل سیاست درافغانستان ازدستگیرپنجشیری درذهن خود نگه خواهد داشت، خاطره مردی است که باشیوه مردمی به سیاست پرداخت وباصداقت این راه راتا آخربا شوروشیفتگی پیمود.

یاد وخاطره غلام دستگیرپنجشیری خدمت گذارصادق مردم افغانستان گرامی باد!

محمد داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۲۷۱۲

Copyright ©bamdaad 2022