پیام تسلیت کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

به تاسف واندوه فراوان یکی از فعالان جنبش مترقی و عدالتخواه کشور ما رفیق غلام جان « عیار » گرامی زنده گی را پدرود گفت.

روحش شاد و یادش گرامی باد!

عیارعزیزما یک انسان نهایت شریف، دارای اخلاق و کرکتر عالی انسانی که به عیاری وجوانمردی شهرت داشت ، یک وطنپرست واقعی بود، آرمانش سعادت و خوشبختی انسان زحمتکش بود که تمام زنده گی پربارخویشرا درراه خدمت به وطن و خوشبختی مردم وقف نمود . نبود چنین شخصیتی ضایعه جبران ناپذیر برای خانواده، دوستان وهمچنان برای مبارزان همرزمش و جامعه روشنفکری افعانستان است. به همین مناسبت کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان عمیقترین تاثرات وهمدردی خویش را به خانواده و فرزندان مرحومی ابراز داشته ، صبر وشکیبای برایشان آرزومینماید .

روح رفیق عیار گرامی شاد ، خاطراتش جاودان وبهشت برین جایگاهش باد!

 

لطیف زی

مسوول کمیته حزبی فنلند حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۱ـ ۱۶۱۲

Copyright ©bamdaad 2022