پیام غمشریکی شورای اروپایی حزب مردم افغانستان
به مناسبت مرگ جناب عبدالرحیم هاتف چهره درخشان سیاسی کشور


 عبدالرحیم هاتف چهره برجسته وشناخته شده سیاسی کشور در سال ۱۹۲۶ ترسایی در شهر کندهار افغانستان چشم به جهان گشود. پس از فراگیری دانش وآموزش به کار های سیاسی ، بازرگانی واجتماعی پرداخت. شادروان هاتف دردهه هشتاد ونود سده ای پیشین در پست های رییس جبهه ملی پدروطن، معاون رییس جمهور واز ۱۸ تا ۲۸ ماه اپریل سال ۱۹۹۰ در پُست سر پرست ریاست جمهوری افغانستان ایفای خدمت نمود.
شادروان هاتف شخصیت مهذب، بردبار، میهندوست و باورمند به عدالت اجتماعی ، دادخواهی وترقی پسندی بود.
شادروان هاتف در سالیان پسین بنا بر ناگواری اوضاع سیاسی وامنیتی کشور به کشور شاهی هالند پناهگزین شده بود ونسبت بیماری دوامدار به عمر ۸۷ سالگی جان به جان آفرین سپرد.
شورای اروپایی حزب مردم افغانستان در حالی که مرگ این شخصیت برازنده سیاسی را یک حادثه ناگوار ویک مصیبت دردناک می داند، گرمترین تسلیتهای خود را به روشنفکران دادخواه ، دموکرات وترقی پسند ، به خانواده ودوستان آن شادروان ابراز می دارد.


روانش شاد وبهشت برین جایگاهش باد !


کاوه کارمل
رییس شورای اروپایی حرب مردم افغانستان