پیام تسلیت شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

‎با نهایت تآلم وافسوس ازوفات اکادیمسین دوکتوراسدالله حبیب قبلا رییس اتحادیه نویسنده گان و رییس پوهنتون ‌کابل و بیدل شناس معروف کشور باخبر شدیم . مرحوم ‌دوکتوراسدالله حبیب ، شخصیت برجسته و فرهیخته فرهنگی ، دانشمند ، شاعرو نویسنده توانای کشور بود که عمر پربار خویشرا در خدمت فرهنگ ، زبان و ادبیات کشور صرف کرده مرگش یک ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر در عرصه های ادبیات ، فرهنگ و روشنگری محسوب میگردد.

شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان تأثرات عمیق خویش را نسبت مرگ این درخت از کاج بلند وافتخار ادبیات معاصر افغانستان را به مردم فرهنگ دوست افغانستان، وابستگان عالم ادب، فرهنگ وهنرو سیاست؛ رفقا و هواداران ، اعضای خانواده وبازماندگان شان تسلیت گفته شادمانی روح آن عزیز گرامی ازدست رفته را خواهانیم. ‎انبوه خدمات وآثار هنری اش مصداق خیر ماندگار و تسلی بخش فقدان آن چهره ماندگار باد ! ‎

روانش شاد و یادش گرامی باد! ‎

محمد داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۲۷۱۱

Copyright ©bamdaad 2022