پیام تسلیت کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

بادرد والام فراوان اطلاع یافتیم که یکی از پیشکسوتان علم، فرهنگ و دانش معاصر، و یکی از اکادمیسین های متعهد کشور ،محترم اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب از این جهان رحلت نموده رفقا و رهروان راه روشنگری جامعه ما را تنها گذاشتند.

کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان نبود این شخصیت برازنده و پژوهشگر توانا ، بیدل شناس نامدار، نویسنده و شاعر مردمی را برای جامعه فرهنگی کشور و منطقه یک ضایعه جبران ناپذیر میداند .

بدینوسیله به همراهان، خانواده سوگوارحبیب و جامعه فرهنگی کشورتسلیت عرض نموده، خویش را در این اندوه بزرگ شریک دانسته ، و بر ای همه صبر وشکیبایی آرزو مینمایم.

 

با درود،  

عبدالاحد شفیعی

مسوول کمیته حزبی کشوری المان حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۵ـ ۲۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022