پیام تسلیت کمیته حزبی کشور هالند حزب آبادی افغانستان بمناسبت وفات رفیق صالح محمد زیری

با کمال تاسف وفات رفیق مرحوم و گرامی صالح محمد زیری یکی از موسسین و پیشگامان حزب را دریافت نمودیم  ،رفیق زیری مرد آگاه و متواضع  بود که در راه تعالی و جنبش ترقیحواهانه در کشور ، ومبارزه علیه ظلم وبیعدالتی درطول حیاتش ازهیچ تلاشی دریغ نورزیده است . همچنان با درد وانده که در راه مبارزه با بیرحمی و قساوت تمام اعضای فامیل وفرزندانش از جانب اشرار وطنفروش در سال 1371 هجری شمسی نیز بقتل رسیده است.

ما اعضای حزب درکمیته حزبی کشورهالند مرگ ایشان را ضایعه جبران ناپذیر درجنبش روشنفکری کشور وحزب ما تلقی مینمایم ، بدینوسیله عمیقترین مراتب همدردی و غمشریکی خویش را به یگانه دخترش در اروپا ،رفقای همرزم ودوستانش عرض نموده، روح شانرا شاد و کارنامه هایش را جاودان میخواهیم .

بنماینده گی ازاعضای حزب آبادی افغانستان درکشورهالند،

س. زهتاب

مسوول کمیته حزبی کشوری

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۲۶۱۱

Copyright ©bamdaad 2022