رفیق صالح محمد زیری به جاودانگان پیوست

 

باتاسف فراوان اطلاع یافتیم که رفیق صالح محمد زیری ازنسل اول رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان با زنده گی وداع کرد. رفیق صالح محمد زیری به مثابه انسان آگاه ومتعهد تمام عمرآگاهانه خود را درراه خدمت به انسان زحمتکش کشورما وقف نمود وتا آخر به اندیشه های برگزیده خود وفادارباقی ماند. رفیق زیری دردشوارترین لحظات زنده گی دربرابر وسوسه های روزگار مقاومت نموده و به راه و اندیشه انقلابی خود خیانت نکرد. رفیق زیری نماد وحدت خواهی صادقانه و واقعی بود.دریغا که جماعتی که او را احاطه کرده بود مانع این خواست انسانی او گردید اما نتوانست او را از راهی که برگزیده بود برگرداند. رفیق زیری تاآخرعمرازمبارزه بازنماند. اگردیروزبخاطر وحدت واقعی می رزمید، درمهاجرت برای روشنگری ودفاع ازاندیشه های برگزیده خود ادامه داد. او زنده گی سراسردشوار وغم انگیزی رابعد ازسقوط دولت جمهوری افغانستان و درمهاجرت تجربه کرد و نام نیکی ازخود بجاگذاشت. به نماینده گی ازشورای اروپایی حزب آبادی افغانستان این ضایعه دردناک رابه خانواده رفیق زیری تسلیت گفته وتوان واستقامت لازم را برای تحمل این درد بزرگ برای آنها آرزو دارم.

روان رفیق صالح محمد زیری شاد ویادش گرامی باد!

محمد داود رزمیار

رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان

 

 

اگهی های فوتی و پیام تسلیت ـ بامـداد ـ ۲۲/۲ـ ۲۵۱۱

Copyright ©bamdaad 2022